II Krajowe Forum Menadżerów ZOZ – MEDIMANAGER

Relacja

W dniu 28 marca br. w Warszawie odbyła się II edycja Krajowego Forum Menadżerów ZOZ – MEDIMANAGER, poświęconego finansowaniu działalności szpitali oraz udzielania w nich świadczeń zdrowotnych.Od strony merytorycznej Forum wspierane było przez przedstawicieli Kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka. Tematy, które rodziły burzliwe dyskusje to:

  • Koszyk świadczeń gwarantowanych a udzielanie świadczeń zdrowotnych na zasadach komercyjnych;
  • Ustawa refundacyjna – wpływ na finanse szpitali oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych;
  • Udzielanie świadczeń komercyjnych a kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia;
  • Dochodzenie roszczeń z tytułu zdarzeń medycznych a odpowiedzialność szpitali;
  • Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne – obecne i projektowane regulacje;
  • Ustawa o działalności leczniczej – skutki dla finansów szpitali i ich podmiotów tworzących;
  • Podmiot leczniczy – ryzyka i szanse z perspektywy ubezpieczyciela;
  • Współpraca podmiotów publicznych i inwestorów prywatnych w ochronie zdrowia;
  • Zagadnienia podatkowe związane z funkcjonowaniem szpitali;
  • Przekształcenia szpitali publicznych – wybór: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcyjne.

Prelegenci w sposób wyczerpujący odpowiadali na zadawane z sali pytania. Obrady otworzył prof. Michał Kulesza (Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka) wykładem poświęconym koszykowi świadczeń gwarantowanych, w perspektywie udzielania świadczeń zdrowotnych na zasadach komercyjnych. Po nim głos w dyskusji zabrał dr hab. Marcin Matczak (Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka), prezentując uczestnikom kwestię wpływu ustawy refundacyjnej na finanse szpitali i sposób udzielania przez nich świadczeń zdrowotnych. Mecenas Matczak w szczególności skoncentrował się na zasadach finansowania przez NFZ. Zakupów leków i wyrobów medycznych, a także cenach oraz marżach produktów refundowanych, kupowanych przez szpitale. Nie bez znaczenia był również temat niedozwolonych zachęt odnoszących się do leków refundowanych i konsekwencji z nich wynikających.

W kolejnym panelu wystąpił Piotr Pawłowski (Adwokat, Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka). Temat jego wystąpienia brzmiał „Udzielanie świadczeń komercyjnych a kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia”. W szczególności chodziło o przedstawienie słuchaczom aktualnych możliwości i zakresu świadczenia komercyjnych usług medycznych przez szpitale, które zawarły kontrakt z NFZ., oraz udzielanie świadczeń komercyjnych w kontekście obowiązywania Ustawy o działalności leczniczej. W drugiej części swojego wystąpienia Mecenas Pawłowski opisał możliwości współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Trzeci panel został poprowadzony przez Grzegorza Mączyńskiego (Adwokat, Associat w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka) i dotyczył kontrowersyjnego dziś tematu dochodzenia roszczeń z tytułu zdarzeń medycznych oraz zakresu odpowiedzialności szpitali. Po krótkim wprowadzeniu, precyzującym, czym są zdarzenia medyczne, oraz jaki jest aktualny stan prawny jeśli chodzi o zasady i tryb postępowania odszkodowawczego i zadośćuczynienia w przypadku zaistnienia zdarzeń medycznych, Pan Mecenas zaprezentował możliwe konsekwencje prawne i finansowe dla szpitali, a także wskazał możliwości minimalizacji ryzyka przez placówki zdrowotne.

Czwarty panel poświęcony był dodatkowym ubezpieczeniom zdrowotnym, zwłaszcza w perspektywie obecnych i projektowanych regulacji, zaś w roli prelegenta ponownie wystąpił Piotr Pawłowski. Najpierw dokonał on krótkiego przeglądu projektów ustaw o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych z marca 2011 r. i sierpnia 2011 r. a następnie wskazał uczestnikom możliwe scenariusze rozwiązań, oraz ich konsekwencje dla rynku ochrony zdrowia.

Panel piąty został poprowadzony przez Marka Wójcika ze Związku Powiatów Polskich, dotyczył zaś Ustawy o działalności leczniczej, skutków jej funkcjonowania dla finansów szpitali. Na początek Pan Wójcik krótko opisał, kto odpowiada za zobowiązania finansowe szpitali, po czym zaprezentował konsekwencje przekształcenia publicznych szpitali oraz prawne aspekty dotyczące współpracy podmiotu tworzącego i inwestora przy restrukturyzacji i przekształceniach zadłużonego szpitala publicznego.

Pierwszą część obrad zamknęło wystąpienie dr Adama Pustelnika, Prezesa Zarządu AhProfit Sp. z o.o. który podjął temat „Podmiot leczniczy – ryzyka i szanse z perspektywy ubezpieczyciela”. Najpierw przedstawione zostały powody, dlaczego ubezpieczyciele niechętnie dają ochronę podmiotom leczniczym, oraz dlaczego w Polsce w ogóle nie ma ubezpieczeń zdrowotnych. Wiązało się to z kolejnym pytaniem, postawionym przez panelistę, o to czy w polskim systemie ochrony zdrowia jest miejsce dla firm ubezpieczeniowych. Koniec panelu poświęcony był kwestii Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, oraz czy jest ono panaceum na kłopoty sektora.

W drugiej części Forum głos zabrał Wojciech Hartung (Counsel w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka). Jego prezentacja poświęcona była współpracy podmiotów leczniczych i inwestorów prywatnych w ochronie zdrowia. W ramach swojego wystąpienia Pan Hartung opisał dotychczasowe doświadczenia i problemy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, kluczowe zagadnienia z nim związane, a także kilka wybranych modeli realizacji zadań.

Piąty panel poprowadziła Izabela Prokofi (Doradca podatkowy, Tax Manager w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka), która skoncentrowała się na zagadnieniach podatkowych związanych z funkcjonowaniem szpitali. W ramach tego tematu opisano również temat zakupów leków i wyrobów medycznych przez szpitale, oraz inwestycji w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w perspektywie prawno podatkowej.

Panel kończący obrady dotyczył przekształceń szpitali publicznych w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, bądź akcyjne. Prezentacji tematu dokonał Marcin Kuliński (Radca Prawny, Senior Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka). Najpierw Mecenas Kuliński zaprezentował prawne aspekty funkcjonowania, oraz obowiązki formalno-prawne dwóch wspomnianych rodzajów spółek, następnie przedstawił praktyczne wskazówki dla uczestników, czym kierować się przy wyborze formy spółki, biorąc pod uwagę możliwości współpracy z prywatnym inwestorem, oraz zakresem odpowiedzialności menadżera ochrony zdrowia. Duża ilość pytań i trudnych kwestii, poruszanych przez uczestników w trakcie Kongresu świadczy o sporym zainteresowaniu i wielu niejasnościach, co stanowi punkt wyjścia, dla kolejnych edycji Forum. Wszelkie szczegóły dostępne są na www.medimanager.pl

Europejskie Centrum Biznesu, główny organizator Forum pragnie serdecznie podziękować Partnerowi Merytorycznemu, Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, oraz Patronom Medialnym, którzy aktywnie promowali i wspierali Forum: Bonnier Business (Polska), wydawca czasopisma „Puls Medycyny”, Magazyn „Lek w Polsce”, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Niepublicznych Szpitali Samorządowych, Portal INFOR.PL – Rozliczenia Księgowe dla Działalności Leczniczej, Czasopismo „Lekarz”, Ogólnopolski Przegląd Medyczny, Portal Forum Samorządowe, Portal medicalonline.pl, magazyn „Gabinet Prywatny, portal nazdrowie.pl, czasopismo „Świat Lekarza”, PMR Publications, czasopismu „Służba Zdrowia”, portalowi znaneleki.pl.

Prelegenci

prof. Michał Kulesza – Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
dr hab Marcin Matczak – Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
Wojciech Hartung – Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
Marcin Kuliński – Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
Grzegorz Mączyński – Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
Piotr Pawłowski – Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
Izabela Prokofi – Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
dr Adam H. Pustelnik – AhProfit Sp. z o.o. Sp. K.
Marek Wójcik – Związek Powiatów Polskich

Galeria

Partnerzy