III Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy – OSG 2017

Relacja

W dniach 19-20 października 2017 r. w Siedlcach na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym odbyła się III edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2017, poświęcona filarom polskiej gospodarki przyszłości, którego głównym organizatorem jest Europejskie Centrum Biznesu.

Szczyt objęty został Honorowym Patronatem przez Prezesa Rady Ministrów Beatę Szydło, a także Patronatem Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela, Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha, Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztofa Kondraciuka, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Edytę Bielak-Jomaa, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach dr hab. Tamarę Zacharuk prof. nzw. UPH, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Macieja Bando, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Urzędu Transportu Kolejowego, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Województwa Mazowieckiego, Agencji Rozwoju Przemysłu, Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, Głównego Instytutu Górnictwa, Górniczej Izby Przemysłowo Handlowej, Hutniczej Izby Przemysłowo Handlowej, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Instytutu Kolejnictwa, Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Ogrodnictwa, Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Krajowej Unii Producentów Soków, Związku Pracodawców Krajowej Organizacji Innowatorów Przemysłu INNOVO, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelnej Organizacji Technicznej, Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Grupy PFR, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego, Urzędu Patentowego RP, Unii Owocowej – Stowarzyszenia Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw, Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Związku Banków Polskich, ZIPSEE Cyfrowej Polski, Związku Miast i Gmin Morskich, Związku Polskich Przetwórców Mleka, Związku Sadowników RP, Związku Powiatów Polskich.

Dwa dni Szczytu zostały podzielone na sześć części: Sesję Plenarną, otwierającą obrady, zatytułowaną „Filary polskiej gospodarki przyszłości – biznes-nauka-samorząd”, Sesję I pt. Gospodarka, Sesję II pt. Innowacyjność, Sesję III pt. Bezpieczeństwo. W drugim dniu odbyły się Sesja IV pt. Samorząd, Sesja VI pt. Innowacyjność w praktyceSesja V stanowiła wewnętrzną konferencję organizowaną przez Ministerstwo Energii oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która została zatytułowana „Z Energią na Ty”. Na zakończenie pierwszego dnia debat OSG 2017 odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród „Bursztyn Polskiej Gospodarki”.

Szczyt został oficjalnie zainaugurowany przez Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, a także Prezydenta Miasta Siedlce Wojciecha Kudelskiego, którzy w swoich przemówieniach zwracali uwagę na konieczność pogłębionej dyskusji nad przyszłością i kierunkami rozwoju polskiej gospodarki. Wyrazili przekonanie, że zarówno dobór tematów podczas OSG 2017, jak i zaproszonych do debat gości pozwolą na rzetelną i kompleksową dyskusję na temat rozwoju Polski.

Sesją otwierającą Szczyt była Sesja Plenarna pt. „Filary polskiej gospodarki przyszłości – biznes-nauka-samorząd”. Wzięli w niej udział: prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz – Członek Rady Polityki Pieniężnej; Piotr Drobek – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Tomasz Gibas – Doradca ds. ekonomicznych, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce; Kazimierz Kujda – Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Jan Szyszko – Minister Środowiska; Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii, zaś moderatorem debaty była Agnieszka Łakoma – Dziennikarka, ekspert Centrum Idei Gospodarczo-Ekonomicznych. Początek debaty otworzyło pytanie o zrównoważony rozwój kraju – kierunki  i uwarunkowania, zwłaszcza pod kątem kwestii zasypywania podziałów – Polska A i Polska B. Stanowiło to wstęp do dyskusji nad rolą państwa jako kreatora i gwaranta rozwoju. Kluczowe w tym kontekście było zagadnienie współczesnej roli samorządu jako efektywnego rozwinięcia polityki państwa. W dalszej części debaty skoncentrowano się na temacie skutecznego wspierania mniejszych ośrodków pod kątem wyrównywania ich szans na rozwój, zwłaszcza w kontekście budowania nowoczesnej gospodarki, uwzględniającej jej społeczny aspekt. Kolejny temat, jaki został poruszony w ramach sesji to współpraca biznesu i nauki  na rzecz innowacyjnego rozwoju gospodarczego, na koniec zaś zastanawiano się nad rolą unijnej polityki i unijnych programów na rzecz rozwoju regionalnego. Minister Krzysztof Tchórzewski podkreślał wysiłek jaki mieszkańcy mniejszych ośrodków miejskich wkładają w rozwój gospodarczy swoich społeczności oraz zapewnił że Ministerstwo Energii będzie dążyło do stworzenia dostępne i taniej energetyki która jest podstawą konkurencyjnej gospodarki. Minister Jan Szyszko zwrócił uwagę na bogactwa Polski Wschodniej: lasy, dobrej jakości gleby i wysokiej jakości żywność produkowaną w Polsce wschodniej i eksportowaną na zachód. Podkreślił także że zasoby Polski Wschodniej są bogactwem którego nie można roztrwonić.

Po sesji otwierającej odbyły się pozostałe sesje tematyczne. Podczas Sesji Gospodarka zorganizowano trzy panele dyskusyjne: „Energetyka”, „Infrastruktura i transport” oraz „Od węgla do grafenu”.

Panel Energetyka poprowadzony został przez dr Jerzego Baehra – Radcę Prawnego, Partnera Zarządzającego w Kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr oraz Macieja Szambelańczyka – Partnera w Kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr, zaś w dyskusji wzięli udział: Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Henryk Baranowski – Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Mateusz Aleksander Bonca – Wiceprezes Zarządu, Grupa LOTOS S.A.; Ryszard Gburek – Dyrektor Departamentu Dużych Przedsiębiorstw, Bank Gospodarstwa Krajowego; Filip Grzegorczyk – Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia S.A.; Antoni Józwowicz – Prezes Zarządu, Polimex-Mostostal S.A.; Andrzej Kaczmarek – Dyrektor Zarządzający Centralnej Jednostki Inwestycyjnej, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.; Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu, Enea S.A.; Grzegorz Należyty – Członek Zarządu, Dyrektor Branży Power&Gas, SIEMENS; Paweł Stańczyk – Prezes Zarządu, OLPP Sp. z o.o.; Maciej Woźniak – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, PGNiG S.A. W pierwszej kolejności skoncentrowano się na problematyce inwestycji w infrastrukturę energetyczną zwłaszcza pod kątem nowych modeli finansowania inwestycji. Z drugiej strony zastanawiano się nad nowymi metodami zarządzania energetycznymi projektami inwestycyjnymi i innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi i biznesowymi, w szczególności pod kątem szans jakie dają, ale także i zagrożeń, jakie mogą powodować. Jednym z kluczowych czynników, na jaki zwracano uwagę w powyższych kwestiach były obowiązujące regulacje w procesie inwestycyjnym. Na koniec zaś przeanalizowano temat energetyki rozproszonej jako wyzwania zarówno dla regulatora rynku energetycznego, jak i biznesu.

Panel Infrastruktura i transport moderowany był przez Piotra Witeckiego – Adwokata, Senior Associate, DLA Piper Wiater sp. k. W roli uczestników debaty wystąpili: Maciej Brzozowski – Manager; Hafen Hamburg Marketing e.V.; Alvin Gajadhur – Główny Inspektor Transportu Drogowego; Maciej Gromek – Dyrektor, Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie; Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejkowego; Michał Hebdaś – Menedżer Techniczno-Handlowy, Członek Zarządu Cemex Infrastruktura Sp. z o.o.; Leszek Hołda – Członek Zarządu, PKP Energetyka S.A.; Marcin Krakowiak – Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka; Dominik Landa – Commercial Director, DCT Gdańsk S.A.; Grzegorz Modrykamień – Kierownik Działu Rozwoju, Stadler Polska Sp. z o. o.; Marek Tarczyński – Przewodniczący Rady, Polska Izba Spedycji i Logistyki; Michał Witkowski – Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego; dr Przemysław Zaleski– Prezes Zarządu, InfoEngine S.A. W ramach panelu zastanawiano się nad udziałem prywatnych inwestorów w rozbudowie infrastruktury co stanowiło wstęp do szerszego zagadnienia, jakim są źródła finansowania inwestycji w infrastrukturę. Dyskusja musiała zostać uzupełniona o współczesne trendy w transporcie, zwłaszcza pod kątem ewolucji w kolejowych przewozach towarów i popularyzacji transportu publicznego wśród mieszkańców Polski. W tym kontekście analizowano m.in. możliwości samorządów w budowaniu kolei metropolitalnej i szerzej: możliwości budowania nowoczesnej infrastruktury transportowej w jednostkach samorządu terytorialnego. Druga część debaty skoncentrowała się na próbie określenia perspektywicznych szlaków i nowych kierunków potoków towarów (północ-południe, Europa, Chiny), a także zarysowaniu potencjału elastyczności i konkurencyjności rosnącego rynku prywatnych przewoźników cargo. Kolejna część panelu dotyczyła strategicznych inwestycji w obszarze budownictwa drogowego, zwłaszcza z perspektywy innowacyjnych rozwiązań, ale także projektu kolei dużych prędkości i centralnego portu komunikacyjnego. Na koniec zastanawiano się nad transportem intermodalnym, hubami i centrami logistycznymi – pytano m.in. o to, czy klienci w pełni wykorzystują aktualny potencjał branży.

Panel Od węgla do grafenu, zamykający Sesję I Szczytu został poprowadzony przez Agnieszkę Łakomą – Dziennikarkę, eksperta Centrum Idei Gospodarczo-Ekonomicznych. W roli prelegentów wystąpili: Zdzisław Filip – Prezes Zarządu, TAURON Wydobycie S.A.; Tomasz Heryszek – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, Węglokoks S.A.; Daniel Ozon – p.o. Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.; Krzysztof Szlaga – Prezes Zarządu, Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.; Andrzej Twardowski – Dyrektor ds. Zarządzania Projektami, Szef Projektu Elektrownia Opole, GE Power Polska; prof. dr hab. inż. Marian Turek – Pełnomocnik Naczelnego Dyrektora ds. Górnictwa, Główny Instytut Górnictwa. Dyskusja na temat górnictwa rozpoczęła się od omówienia strategii funkcjonowania górnictwa 2016-2030 w kontekście polityki klimatycznej UE i programu restrukturyzacji górnictwa. Następnie przeanalizowano aktualny status, jeżeli chodzi o politykę surowcową państwa i przyszłość polskiej energetyki węglowej w świetle repolonizacji aktywów energetycznych. Elementem, który nie sposób było pominąć w dyskusji była kwestia innowacyjności w polskim górnictwie i pytanie o wykorzystanie nowoczesnych i ekologicznych technologii w celu maksymalizowania efektywności. Ostatnią część panelu zdominowały tematy bezpieczeństwa w górnictwie, znaczenia węgla kamiennego, brunatnego oraz gazu ziemnego w polityce paliwowo-energetycznej Polski i stanu zaawansowania prac wdrażających czyste technologie węglowe.

Sesja II: Innowacyjność składała się z trzech paneli dyskusyjnych pt. „Przemysł: najlepsze praktyki, liderzy zmian”, „Nauka – fundament innowacyjności” oraz „Inteligentne miasta”.

Panel Przemysł: najlepsze praktyki, liderzy zmian został poprowadzony przez dr Małgorzatę Wilińską –  Radcę Prawnego, Counsel, szefa Działu B+R, Praktyka IP&TMT Domański Zakrzewski Palinka zaś do debaty zasiedli: dr Alicja Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego RP; Marcin Chludziński – Prezes Zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu; Arkadiusz Lewicki – Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, BELSE Sp. z o.o.; Monika Piątkowska – Prezes Zarządu, Krajowa Organizacja Innowatorów Przemysłu – INNOVO; Martyna Rabenda – Koordynator w Centrum Badań i Innowacji Skanska, Skanska S.A.; Alina Wołoszyn – Partner, KPMG; Paweł Kwiecień – Główny Specjalista, Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Zaproszeni goście w pierwszej kolejności zastanawiali się nad sposobami na rozwój polskiej gospodarki i czy jednym z nich może być wzrost poziomu konkurencyjności. Zwracano także uwagę, na znaczenie kapitału, przeznaczanego na badania i rozwój i komercjalizacji działalności badawczo-rozwojowej, jako jednego z czynników decydujących o pozycji firmy na rynku. Z drugiej strony prelegenci zwracali uwagę, że równie ważnym czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa jest inwestowanie w świadomość klienta, czyli budowanie własnej marki. W tym kontekście zastanawiano się nad współczesnym problemem przekładania jakości produktów ponad ich formę i dlaczego klient tęskni za dawną jakością i prostotą urządzeń? Druga część panelu dotyczyła możliwości, jakie kreują się przed przedsiębiorstwami w dobie Internetu w szczególności, jeżeli chodzi o nowe rynki zbytu i informatyzację procesów przemysłowych. Tematy zamykające tę część debaty poświęcone były wykorzystaniu środków na innowacje w perspektywie unijnej 2014-2020, a także perspektywicznym kierunkom rozwoju, takimi jak elektromobilność, klastry energetyczne i start-upy.

Panel Nauka – fundament innowacyjności moderowany był przez dr Marka Szajczyka – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. W roli uczestników debaty wystąpili: Maria Cholewińska – Przewodnicząca Niezależnego Zrzeszenia Studentów; prof. dr. hab. inż. Stefan Góralczyk – Wiceprezes Zarządu, Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna; dr Monika Jasińska – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; dr inż. Tomasz Nasiłowski – Prezes Zarządu, InPhotech Sp. z o.o.; dr hab. Przemysław Simiński – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Cezary Starczewski – Departament Innowacji i Rozwoju Biznesu, PGNiG SA; prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich; Tomasz Tokarski – Przewodniczący Parlamentu Studentów RP; Kiejstut Żagun – Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego, Szef Zespołu Ulg i Dotacji, KPMG. Dyskusja musiała rozpocząć się od współcześnie najistotniejszej kwestii, jeżeli chodzi o dzisiejszą naukę, mianowicie współpracę uczelni i biznesu jako czynnika sprzyjającego innowacyjnemu rozwojowi gospodarczemu. Z jednej strony zastanawiano się na ile uczelnie wyższe mogą stanowić zaplecze badawczo rozwojowe dla przemysłu, z drugiej podjęto temat jakości kształcenia przez polskie uczelnie i możliwości jej poprawy np. poprzez system kształcenia dualnego, umiędzynarodowienie środowiska akademickiego, czy większą aktywność uczelni w obszarze reagowania na zachodzące zmiany na rynku pracy. W dalszej części analizowano możliwości finansowania projektów innowacyjnych realizowanych przez uczelnie wyższe, a także możliwości klastrów jako niezbędnego zaplecza do komercjalizacji projektu.

Panel Inteligentne miasta poprowadzony został przez Jarosława Jóźwiaka – Prawnika w Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni, zaś w debacie wzięli udział: Krzysztof Barański – Centrum Badań i Innowacji Skanska, Skanska S.A.; Bartosz Dominiak – Ekspert ds. smart city, bloger, Smart City Blog; Sylwia Maksim-Wójcicka – Kierownik Wydziału Wdrażania Projektów, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych; Krzysztof Koman – Prezes Zarządu, Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych CentroPolis S.A.; Marek Łasiński – Dyrektor Rozwoju Biznesu, PHILIPS LIGHTING POLAND S.A; Artur Pollak – Prezes Zarządu, APA Group; Ewa Wolniewicz-Warska  – Head of Sales, Kapsch Telematic Services Sp z o.o. Goście panelu rozpoczęli od omówienia idei inteligentne miasto 3.0 i możliwości jej finansowania przez samorządy miejskie. Stanowiło to wstęp do rozważań nad najciekawszymi przykładami wdrożeń projektów Smart Cities – jednym z takich rozwiązań, nad którym prelegenci szczególnie się skoncentrowali były inteligentne systemy zarządzania ruchem. W toku dyskusji pojawił się także temat kwestii bezpieczeństwa i polityki prywatności w projektach smart city zwłaszcza. Kolejny temat, jaki został poruszony podczas panelu to technologie IT w projektach infrastrukturalnych, takich jak inteligentne domy, inteligentna instalacja świetlna, punkty ładowania samochodów hybrydowych. W tym kontekście prelegenci zastanawiali się nad możliwościami wykorzystania nowoczesnej infrastruktury przez miasta w obszarze ich promocji wizerunkowej i komunikacji zewnętrznej. Ostatnia część panelu skoncentrowana była wokół tematu innowacyjnego biznesu, jako podstawy miast przyszłości. W tym kontekście przeanalizowano rozwój środowiska startupowego jako przykład rozwoju innowacyjności miejskiej i budowanie „kapitału miasta i regionu” jako strategii promocyjnych B2B i B2C.

Sesja III: Bezpieczeństwo narodowe i gospodarcze złożona była z trzech paneli dyskusyjnych pt. „Bezpieczeństwo sektora rolno-spożywczego”, „(Cyber)bezpieczeństwo narodowe” oraz „Bezpieczeństwo środowiskowe”

Panel Bezpieczeństwo sektora rolno-spożywczego moderowany był przez Tomasza Kaczyńskiego – Radcę Prawnego, Partnera w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, zaś do dyskusji zasiedli: Marian Borek – Zastępca Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;Andrzej Chodkowski – Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa; prof. Andrzej Kowalski – Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej; Marek Moczulski  – Prezes Zarządu, Bakalland S.A.; Tomasz Nowakowski – p.o. Zastępcy Prezesa Zarządu, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Julian Pawlak – Prezes Zarządu, Krajowa Unia Producentów Soków; Krystian Popławski – Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Bartosz Sołtysiuk – Główny specjalista, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Początek dyskusji zdominowało pytanie o kierunki rozwoju sektora rolno-spożywczego w Polsce i czy branża potrzebuje nowej strategii rozwoju. W tym kontekście poruszono temat innowacji jako klucz do sukcesu polskich producentów, co w sektorze rolno-spożywczym wiąże się z wyzwaniem połączenia naturalności i tradycji z nowymi technologiami i zapewnieniem wysokiej jakość produktów. Następnie omówiono możliwości budowania marki polskiej żywności z perspektywy kształtowania wizerunku branży w kraju i na świecie oraz zwiększania rozpoznawalności polskich produktów. Stanowiło to wstęp do dyskusji nad eksportem polskiej żywności, jako filaru dalszego rozwoju, z uwzględnieniem czynników globalnych, takich jak np. brexit. Druga część debaty zdominowała kwestia roli państwa w budowaniu wizerunku i wzmacnianiu przewag konkurencyjnych branży, a także udziału sektora w kształtowaniu kluczowych dla niego regulacji i przepisów. Nie bez znaczenia było pytanie o możliwości i zagrożenia płynące z funkcjonowania na wspólnotowym rynku. Na zakończenie uczestnicy debaty zastanawiali się nad społeczną odpowiedzialnością sektora rolno-spożywczego i znaczeniem samoregulacji w kontekście wyzwań zdrowotnych i środowiskowych.

Panel (Cyber)bezpieczeństwo narodowe był moderowany przez Wojciecha Dziomdziorę – Counsel, IP&TMT Practice, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, zaś w dyskusji wzięli udział: dr inż. Tomasz Balcerzak – Katedra Technologii Lotniczych, Wydział Transportu, Politechnika Śląska; Sebastian Banaszek – Dyrektor operacyjny, Dron House S.A.; Juliusz Brzostek – Dyrektor, Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (NC Cyber); dr Aleksander Fafuła – Manager w zespole Data Analytics, PwC; prof. dr hab. Jarosław Gryz – Prorektor ds. studenckich, Akademia Sztuki Wojennej; Michał Kanownik – Prezes Zarządu, ZIPSEE „Cyfrowa Polska”; Adam Lesiński – Członek Zarządu, Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.; Grzegorz Łobodziński – Prezes Zarządu, Centrum Naukowo-Technologiczne Systemów Bezzałogowych Sp. z o.o.; Krzysztof Surgowt – Przewodniczący RN Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, Prezes Zarządu Cryptomind S.A. Panel rozpoczął się od postawienia pytania, czy Polska jest krajem bezpiecznym, stanowiącego wstęp do nakreślenia priorytetowych obszarów bezpieczeństwa narodowego. W dalszej kolejności zastanawiano się nad kształtowaniem polityki bezpieczeństwa państwa w aktualnej sytuacji międzynarodowej. Druga część panelu dotyczyła roli poszczególnych instytucji w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego m.in. miejsca NC Cyber w Krajowym Systemie Ochrony Cyberprzestrzeni RP, aktywności Rządu i Prezydenta RP w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa narodowego, czy priorytetów polityki MON w obszarze polskiego przemysłu zbrojeniowego w szczególności, jeżeli chodzi o modernizację polskich sił zbrojnych wobec cyber zagrożeń. Następnie zastanawiano się nad stanem prac, jeżeli chodzi o implementację Dyrektywy Parlamentu i Rady UE w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terenie UE – NIS (Network and Information Security). Drugą część dyskusji dotyczyła analizy bezpieczeństwa gospodarczego, militarnego i energetycznego w ramach Unii Europejskiej, zwłaszcza w kontekście składanych przez polityków europejskich deklaracji i ich rzeczywistymi działaniami w w/w obszarze. Jednym z problemów, na jaki szczególnie zwracali prelegenci uwagę był wpływ ataków cybernetycznych i terrorystycznych na rozwój i gospodarkę Państwa. Z drugiej strony konieczne było przeanalizowanie możliwości przedsiębiorstw w kształtowaniu własnego bezpieczeństwa cybernetycznego zwłaszcza, jeżeli chodzi o skuteczną ochronę danych osobowych klientów, e-privacy i ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa. Zwrócono uwagę, że standardowe pojmowanie bezpieczeństwa systemów IT jest obecnie niewystarczające i konieczne jest wdrażanie w obszarze firm cybercompliance.

Panel Bezpieczeństwo środowiskowe, zamykający trzecią sesję OSG 2017 moderowany był przez Filipa Opokę – Senior Associate, DLA Piper Wiater sp. k., natomiast w debacie udział wzięli: Bogusław Białowąs – Wiceprezes Zarządu p.o. Prezesa Zarządu, Bank Ochrony Środowiska; Jan Gładki – Prezes Zarządu, FLUID S.A.; Dorota Jakuta – Prezes Izby, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie; Kazimierz Kujda – Prezes NFOŚiGW; Adam Kempiński – Dyrektor Działu Sprzedaży Autobusów Miejskich i Zamówień Publicznych, Daimler Buses EvoBus Polska; Małgorzata Mika-Bryska – Dyrektor ds. regulacji i relacji publicznych, Veolia Energia Polska; dr niż. Krystian Szczepański – Dyrektor Instytutu, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy; Aleksander Wiącek – Asystent prezydenta Lublina ds. polityki rowerowej i pieszej. Zaproszeni goście na początku dyskusji odnieśli się do zagadnienia Green City, starając się odpowiedzieć na pytanie czy jest to obecnie moda czy konieczność, zwłaszcza pod kątem walki z nadmierną emisją zanieczyszczeń powietrza. Następnie przeanalizowano Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030. W kolejnej części debaty zastanawiano się nad innowacyjnymi rozwiązaniami chroniącymi środowisko, zwłaszcza pod kątem gospodarowania zasobami wody, które w dzisiejszych czasach w coraz większym stopniu określane są mianem najcenniejszego surowca świata. W tym wymiarze odniesiono się także do zmian w obszarze prawa wodnego i ich wpływu na polski przemysł. Na koniec zaś prelegenci odnieśli się do innowacyjnych metod gospodarowania odpadami.

Na zakończenie Szczytu odbyła się wieczorna gala wręczenia wyróżnień „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2017”. Statuetka „Bursztyn Polskiej Gospodarki” jest nagrodą przyznawaną osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki w kraju i zagranicą. Nagroda jest uhonorowaniem Laureatów za determinację oraz konsekwencję w realizacji podjętych zobowiązań lub wyzwań stawianych przed nimi z tytułu pełnionego stanowiska lub przyjętej strategii firmy. Galę oficjalnie zainaugurował Minister Krzysztof Tchórzewski. Pan Minister zwrócił się do zgromadzonych gości w imieniu własnym oraz  Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło, za pośrednictwem oficjalnego listu Pani Premier, w którym zwróciła się do uczestników Szczytu z gratulacjami oraz życzeniami owocnych obrad.

Laureatami tegorocznej nagrody „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2017” zostali:

Andrzej Adamczyk,  Minister Infrastruktury i Budownictwa
Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.
Antoni Józwowicz, Prezes Zarządu Polimex Mostostal S.A.
Wyróżnienie: Veolia Energia Polska S.A. (nagrodę dla Spółki odebrali Dariusz Zawisza, Członek Zarządu Veolia Energia Polska S.A. oraz Paweł Balas, Dyrektor Projektu „Inteligentna Sieć Ciepłownicza”, Veolia Energia Polska S.A.)

W drugim dniu Szczytu odbyły się trzy Sesje: „Samorządowa”, sesja będąca wewnętrzną konferencją OSG 2017, organizowaną przez Ministerstwo Energii i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zatytułowana „Z energią na Ty” oraz Sesja „Innowacyjność w praktyce”.

Sesję Samorządową otworzył Panel Status inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych i pochodnych (z)realizowanych przez samorządy do 2017 r.Moderatorem panelu był Jarosław Jóźwiak – Prawnik w Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni, zaś w roli uczestników debaty wystąpili: Jarosław Głowacki – Wiceprezydent Miasta Siedlce; Marcin Krakowiak – Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka; Grzegorz Nita – Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich, Miasto Łódź; Krzysztof Nuszkiewicz – Burmistrz Miasta Pułtusk; Grzegorz Walczukiewicz – Dyrektor Biura, Związek Miast i Gmin Morskich. Na początku debaty zaproszeni przedstawiciele samorządów dokonali prezentacji kluczowych projektów, zrealizowanych na obszarach ich jednostek terytorialnych. Stanowiło to punkt odniesienia do dyskusji nad planowaniem projektów infrastrukturalnych i energetycznych z uwzględnieniem polityki władz samorządowych, będących pochodnymi lokalnych potrzeb społeczności. W dalszej części dyskutowano nad rolą Operatora Systemu Dystrybucyjnego w kształtowaniu kierunków inwestycji sieciowych oraz jego działań w kontekście wyzwań i barier dotyczących wspierania przesyłu transgranicznego. Nie bez znaczenia była również kwestia podłączania instalacji OZE do sieci, zwłaszcza z perspektywy konkurencji i bezpieczeństwa systemu. Na koniec zaś zastanawiano się nad przyszłością projektów dotyczących spalarni odpadów oraz biogazowi, a także problematyki efektywności energetycznej samorządów i walki ze smogiem.

Panel Marketing terytorialny – sposób miast i regionów na rozwój moderowany był ponownie przez Jarosława Jóźwiaka, w roli prelegentów zaś wystąpili: Leszek Kołodziejczyk – Główny Specjalista, Departament Rozwoju Gospodarczego, Polska Agencja Inwestycji i Handlu; Jan Pazio – Naczelnik Wydziału Centrum Obsługi Przedsiębiorców, Miasto Grodzisk Mazowiecki; Grzegorz Walczukiewicz – Dyrektor Biura, Związek Miast i Gmin Morskich; Krzysztof Wolny – Burmistrz Gminy Międzychód. W pierwszej kolejności poruszono kwestie tożsamości regionu i skutecznego brandingu jako klucza marketingu terytorialnego. Pozwoliło to nakreślić obszary, których rozwój jest istotny z perspektywy omawianego tematu – prelegenci zwrócili uwagę, że jednym z takich obszarów są inwestycje w infrastrukturę sportową, stanowią one bowiem nie tylko element polityki aktywizacji zdrowotnej mieszkańców, ale są także doskonałym narzędziem promocji miast i regionów. Uczestnicy dyskusji zwrócili także uwagę, na nieocenioną rolę dobrze zarządzanej informacji turystycznej, która w dobie powszechnego dostępu do Internetu jawnie przyczynia się do rozwoju turystyki. W tym kontekście zwracano uwagę na istotną rolę liderów regionalnych, którzy stają się ambasadorami regionu, z którego pochodzą. Na koniec odniesiono się do biznesowego charakteru marketingu terytorialnego. Zauważono, że dobrze prowadzona komunikacja zewnętrzna samorządów jest najlepszym sposobem na przyciąganie inwestorów. Zwrócono również uwagę, że ważnym wsparciem dla samorządów w dzisiejszych czasach stają się strefy ekonomiczne, które nie tylko znacznie ułatwiają pozyskać inwestorów ale także mogą być doskonałym elementem promocji całego regionu.

Panel Rynek nieruchomości i mieszkalnictwa w Polsce, zamykający Sesję Samorządową poprowadzony został przez prof. UKSW dr hab. Piotra Zapadkę – Adwokata, Attorney at Law w Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni, natomiast w dyskusji wzięli udział: Jacek Bielecki– Doradca Zarządu, BGK Nieruchomości; Andrzej Bogusz – Członek Zarządu, Xcity Investment; Jakub Chełstowski – Dyrektor Nadzoru Właścicielskiego, Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.; Dariusz Grylak – Wiceprezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska; Roman Okliński – Prezes, Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa; Artur Paszko – Prezes Zarządu, Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.; Kazimierz Smoliński – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Zaproszeni prelegenci w pierwszej kolejności starali się określić, jak będzie wyglądać budownictwo przyszłości, biorąc pod uwagę nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania, a także coraz powszechniejszą ideę Budownictwa 4.0. Dzięki temu możliwe było zastanowienie się nad możliwościami rewitalizacji obszarów miejskich i poprzemysłowych, zwłaszcza z perspektywy pozyskania inwestorów na ten cel. Kwestie inwestycyjne były dalszym tematem rozważań zaproszonych gości ich zdaniem bowiem, współczesna sytuacja rynkowa zmusza do ukierunkowywania przez inwestorów środków na najbardziej atrakcyjne nieruchomości, jak hotele, czy galerie handlowe, co do pewnego stopnia utrudnia możliwości kreowania polityki przestrzennej obszarów miejskich i poprzemysłowych. Zwracano więc uwagę, że jednym z możliwych rozwiązań mogą być Fundusze REIT jako nowoczesna forma pośredniego inwestowania w rynek nieruchomości. Na koniec zaś przeanalizowano rynek mieszkaniowy w Polsce w kontekście Programu Mieszkanie+.

Sesja V została zatytułowana „Z energią na Ty” i została przygotowana jako wewnętrzna konferencja której organizatorem było Ministerstwo Energii i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W jej ramach odbyły się dwa panele „Energia to takie proste!” oraz „My doradzamy – Ty oszczędzasz!”. Sesję oficjalnie zainaugurował Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii, prof. Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Kazimierz Kujda – Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Panel „Energia to takie proste!” rozpoczął się od wystąpień będącymi wprowadzeniem do tematu, wygłoszonymi przez Kazimierza Smolińskiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz Andrzeja J. Piotrowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Energii. Następnie odbyła się debata, której moderatorem był Andrzej Kaźmierski – Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Energii, zaś w roli prelegentów wystąpili: Wioletta Czemiel-Grzybowska – Członek Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa; Daria Kulczycka –  Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu, Konfederacja Lewiatan, dr Sławomir Kopeć – Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości, Akademia Górniczo-Hutnicza, Marcin Roszkowski – Prezes, Instytut Jagielloński, Paweł Lachman – Prezes Zarządu, PORT PC.

Na koniec panelu zostały uczestnikom przedstawione prezentacje wybranych klastrów energii, której dokonali Andrzej Jeżewski – Energetyczny Klaster Oławski EKO oraz Henryk Kaliś – Brenergia- Klaster Lokalnego Systemu Energetycznego w Brennej.

Panel My doradzamy – Ty oszczędzasz! Miał charakter wystąpień prezentacyjnych. Ze swoimi prezentacjami wystąpili:

Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu, NFOŚiGW (Tytuł prezentacji: Energia i Innowacyjność:
podsumowanie działań 2016/2017)
Wacław Bilnicki – Dyrektor Departamentu, NFOŚiGW (Tytuł prezentacji: My doradzamy – Ty oszczędzasz)
Maciej Kazienko – Prezes Zarządu, WFOŚiGW w Gdańsku (Tytuł prezentacji: Możliwości skorzystania z usług doradczych)
Filip Grzegorczyk – Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia S.A. (Tytuł prezentacji: Działalność badawczo-rozwojowa w Grupie TAURON)
Jarosław Głowacki – Wiceprezydent Miasta Siedlce, dr Arkadiusz Sekściński – Wiceprezes Zarządu, PGE Energia Odnawialna (Tytuł prezentacji: Promocja OZE w Siedleckich placówkach oświatowych)
Agnieszka Michalska – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, PO IiŚ 2014 – 2020 (Tytuł prezentacji: Wsparcie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej ze środków w Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)

W ramach Sesji Innowacyjność w praktyce odbyły się dwa panele: „Prezentacje innowacyjnych technologii i rozwiązań w przemyśle” oraz „Elektromobilność – koło napędowe gospodarki?”

Panel Prezentacje innowacyjnych technologii i rozwiązań w przemyśle miał charakter indywidualnych wystąpień z prezentacjami. Moderatorem debaty był dr Dariusz Gulczyński – Ekspert Światowej Rady Energii zaś swoje wystąpienia mieli:

Marcin Fiedziukiewicz – CEO, Job Square (Tytuł prezentacji: Mobilny Rynek Pracy. Gdzie są/będą pracownicy?)
Małgorzata Mika – Bryska – Dyrektor ds. regulacji i relacji publicznych, Veolia Energia Polska (Tytuł prezentacji: Innowacyjne technologie i rozwiązania w przemyśle)
Kamil Orzeł – Koordynator Projektu, Fundacja Republikańska (Tytuł prezentacji: Ocena Wpływu Inwestora Zagranicznego)
Konrad Pawlus – Współzałożyciel, SALESmanago Marketing Automation (Tytuł prezentacji: Jak Marketing Automation umożliwia innowację w przemyśle)
Maciej Dusza – Koordynator BIM, Centrum Badań i Innowacji, Skanska S.A. (Tytuł prezentacji: Innowacyjne rozwiązania Skanska)
Andrzej Twardowski – Dyrektor ds. Zarządzania Projektami, Szef Projektu Elektrownia Opole, GE Power Polska (Tytuł prezentacji: Czysta i efektywna produkcja energii)
Anna ŻochowskaMałgorzata Tomaszewska – Wydział ds. Programu LIFE, NFOŚiGW (Tytuł prezentacji: Współfinansowanie projektów LIFE ze środków krajowych)

Do dyskusji w Panelu Elektromobilność – koło napędowe gospodarki? zasiedli: Rafał Budweil, Prezes Zarządu, Triggo S.A.; Andrzej Kensbok – Wiceprezes, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.; dr Grzegorz Tchorek, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski; Piotr Zaremba, Szef Projektu, ElectroMobility Poland, zaś jego moderatorem był Mateusz Kędzierski – Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii, Ministerstwo Energii. Debata podzielona została na trzy części – pierwsza dotyczyła zagadnień prawnych omawianego tematu zastanawiano się nad projektem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz czy proponowane regulacje spopularyzują samochody elektryczne i otworzą rynek na inwestycje w infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych. W drugiej części przeanalizowano nowe modele biznesowe wynikające z upowszechniania elektromobilności. Na koniec zaś odniesiono się do tematu roli elektromobilności w gospodarce i aspektów ekonomicznych upowszechniania e-mobilności.

III edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego była wspierana przez liczne grono firm partnerskich oraz partnerów medialnych, które angażowały się w przygotowania wspomnianego przedsięwzięcia. Europejskie Centrum Biznesu główny organizator Szczytu pragnie szczególnie podziękować Partnerowi Głównemu: PGNiG S.A., Współorganizatorowi Miastu Siedlce, Partnerom: Bankowi Gospodarstwa Krajowego, firmie BELSE Sp. z o.o., ENEA S.A., Grupie LOTOS S.A., Operatorowi Logistycznemu Paliw Płynnych Sp. z o.o., PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., firmie Polimex-Mostostal S.A., SIEMENS, Stadler Rail Polska, firmie TAURON Polska Energia S.A., Veolia Energia Polska, Kancelarii Wierciński Kwieciński Baehr, Urzędowi Dozoru Technicznego, GE Power Sp. z o.o., Partnerowi Merytorycznemu: Kancelarii DLA Piper Wiater sp.k, Sponsorowi: Bankowi Ochrony Środowiska. Dziękujemy również za współpracę: Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, Hafen Hamburg Marketing e.V., Uniwersytetowi Przyrodniczo-Humanistycznemu w Siedlcach, Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce.

Podziękowania należą się również Głównemu Patronowi Medialnemu Dziennikowi Gazecie Prawnej oraz pozostałym Patronom Medialnym: Portalowi Biznesalert.pl, Magazynowi Biznes & Ekologia, Portalowi Businesspl.com, Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE.PL, Portalowi Capital24.tv, Portalowi Cyberdefence24 i Energetyka24, Magazynowi Doceń Polskie, Czasopismu Echo Katolickie, Portalowi eGospodarka.pl, Portalowi EnergiaDirect.pl, Portalowi ESCO w Polsce, Magazynowi EuroLogistics, Magazynowi Express Przemysłowy, Gazecie Polskiej, Portalowi Inteligentne Miasta i Regiony, Portalowi Inzynieria.com, Portalowi Log24.pl, Portalowi Logistyka.net.pl, Portalowi mieso.com.pl, Portalowi Multimodalny.pl, Portalowi NowoczesnaFarma.pl, Portalowi Nuclear.pl, Magazynowi Paliwa i Energetyka, Polskiemu Radiu „Radio dla Ciebie”, Magazynowi Reporter Chemiczny, Portalowi REO.PL, Magazynowi Rzeźnik Polski, Serwisowi Administracyjno-Samorządowemu, Portalowi Smart Grids Polska, Magazynowi Świat Elit, TV Republika, TVP 3 Warszawa, TV Wschód, Magazynowi Polska Chemia, Gazecie Polska The Times, Gazecie Przegląd Techniczny, Portalowi Teraz Środowisko, Tygodnikowi Siedleckiemu, Portalowi Warsaw Business Journal, Portalowi mBrokers.pl, Wiadomościom Naftowym i Gazowniczym, Portalowi WysokieNapiecie.pl, Portalowi AgroMarket24.pl, Portalowi podlasie24.pl, Katolickiemu Radiu Podlasie, Portalowi StrefaBiznesu.pl

Prelegenci

dr Alicja Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego RP
prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz – Członek Rady Polityki Pieniężnej
dr Jerzy Baehr – Radca Prawny, Partner Zarządzający w Kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr
dr inż. Tomasz Balcerzak – Katedra Technologii Lotniczych, Wydział Transportu, Politechnika Śląska
Sebastian Banaszek – Dyrektor operacyjny, Dron House S.A.
Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Henryk Baranowski – Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Krzysztof Barański – Centrum Badań i Innowacji Skanska, Skanska S.A.
Bogusław Białowąs – Wiceprezes Zarządu p.o. Prezesa Zarządu, Bank Ochrony Środowiska
Jacek Bielecki – Doradca Zarządu, BGK Nieruchomości
Wacław Bilnicki – Dyrektor Departamentu, NFOŚiGW
Andrzej Bogusz – Członek Zarządu, Xcity Investment
Mateusz Aleksander Bonca – Wiceprezes Zarządu, Grupa LOTOS S.A.
Marian Borek – Zastępca Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Juliusz Brzostek – Dyrektor, Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (NC Cyber)
Maciej Brzozowski – Manager; Hafen Hamburg Marketing e.V.
Rafał Budweil, Prezes Zarządu, Triggo S.A.
Jakub Chełstowski – Dyrektor Nadzoru Właścicielskiego, Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
Marcin Chludziński – Prezes Zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu
Andrzej Chodkowski – Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Maria Cholewińska – Przewodnicząca Niezależnego Zrzeszenia Studentów
Wioletta Czemiel-Grzybowska – Członek Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa
Bartosz Dominiak – Ekspert ds. smart city, bloger, Smart City Blog
Piotr Drobek – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Maciej Dusza – Koordynator BIM, Centrum Badań i Innowacji, Skanska S.A.
Wojciech Dziomdziora – Counsel, IP&TMT Practice, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
dr Aleksander Fafuła – Manager w zespole Data Analytics, PwC
Marcin Fiedziukiewicz – CEO, Job Square
Zdzisław Filip – Prezes Zarządu, TAURON Wydobycie S.A
Alvin Gajadhur – Główny Inspektor Transportu Drogowego
Ryszard Gburek – Dyrektor Departamentu Dużych Przedsiębiorstw, Bank Gospodarstwa Krajowego
Tomasz Gibas – Doradca ds. ekonomicznych, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
Jan Gładki – Prezes Zarządu, FLUID S.A.
Jarosław Głowacki – Wiceprezydent Miasta Siedlce
Maciej Gromek – Dyrektor, Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Dariusz Grylak – Wiceprezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska
prof. dr hab. Jarosław Gryz – Prorektor ds. studenckich, Akademia Sztuki Wojennej
dr Dariusz Gulczyński – Ekspert Światowej Rady Energii
Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejkowego
prof. dr. hab. inż. Stefan Góralczyk – Wiceprezes Zarządu, Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna
Filip Grzegorczyk – Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia S.A.
Michał Hebdaś – Menedżer Techniczno-Handlowy, Członek Zarządu Cemex Infrastruktura Sp. z o.o.
Tomasz Heryszek – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, Węglokoks S.A.
Leszek Hołda – Członek Zarządu, PKP Energetyka S.A.
Dorota Jakuta – Prezes Izby, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie
dr Monika Jasińska – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Andrzej Jeżewski – Energetyczny Klaster Oławski EKO
Antoni Józwowicz – Prezes Zarządu, Polimex-Mostostal S.A.
Jarosław Jóźwiak – Adwokat w Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni
Andrzej Kaczmarek – Dyrektor Zarządzający Centralnej Jednostki Inwestycyjnej, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Tomasz Kaczyński – Radca Prawny, Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka
Henryk Kaliś – Brenergia- Klaster Lokalnego Systemu Energetycznego w Brennej
Michał Kanownik – Prezes Zarządu, ZIPSEE „Cyfrowa Polska”
Maciej Kazienko – Prezes Zarządu, WFOŚiGW w Gdańsku
Andrzej Kaźmierski – Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Energii
Adam Kempiński – Dyrektor Działu Sprzedaży Autobusów Miejskich i Zamówień Publicznych, Daimler Buses EvoBus Polska
Andrzej Kensbok – Wiceprezes, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Mateusz Kędzierski – Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii, Ministerstwo Energii
Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu, Enea S.A.
Marcin Krakowiak – Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
Leszek Kołodziejczyk – Główny Specjalista, Departament Rozwoju Gospodarczego, Polska Agencja Inwestycji i Handlu
Krzysztof Koman – Prezes Zarządu, Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych CentroPolis S.A.
prof. Andrzej Kowalski – Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Wojciech Kudelski – Prezydent Miasta Siedlce
Kazimierz Kujda – Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Daria Kulczycka –  Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu, Konfederacja Lewiatan
dr Sławomir Kopeć – Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości, Akademia Górniczo-Hutnicza
Paweł Kwiecień – Główny Specjalista, Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Paweł Lachman – Prezes Zarządu, PORT PC
Dominik Landa – Commercial Director, DCT Gdańsk S.A.
Adam Lesiński – Członek Zarządu, Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
Arkadiusz Lewicki – Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej
Agnieszka Łakoma – Dziennikarka, ekspert Centrum Idei Gospodarczo-Ekonomicznych
Marek Łasiński – Dyrektor Rozwoju Biznesu, PHILIPS LIGHTING POLAND S.A
Grzegorz Łobodziński – Prezes Zarządu, Centrum Naukowo-Technologiczne Systemów Bezzałogowych Sp. z o.o.
Sylwia Maksim-Wójcicka – Kierownik Wydziału Wdrażania Projektów, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Roman Masek – Dyrektor Techniczny, BELSE Sp. z o.o.
Agnieszka Michalska – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, PO IiŚ 2014 – 2020
Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu, NFOŚiGW
Małgorzata Mika-Bryska – Dyrektor ds. regulacji i relacji publicznych, Veolia Energia Polska
Marek Moczulski  – Prezes Zarządu, Bakalland S.A.
Grzegorz Modrykamień – Kierownik Działu Rozwoju, Stadler Polska Sp. z o. o.
Grzegorz Należyty – Członek Zarządu, Dyrektor Branży Power&Gas, SIEMENS
dr inż. Tomasz Nasiłowski – Prezes Zarządu, InPhotech Sp. z o.o.
Grzegorz Nita – Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich, Miasto Łódź
Tomasz Nowakowski – p.o. Zastępcy Prezesa Zarządu, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Krzysztof Nuszkiewicz – Burmistrz Miasta Pułtusk
Roman Okliński – Prezes, Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Filip Opoka – Senior Associate, DLA Piper Wiater sp. k.
Kamil Orzeł – Koordynator Projektu, Fundacja Republikańska
Daniel Ozon – p.o. Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
Julian Pawlak – Prezes Zarządu, Krajowa Unia Producentów Soków
Konrad Pawlus – Współzałożyciel, SALESmanago Marketing Automation
Artur Paszko – Prezes Zarządu, Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.
Jan Pazio – Naczelnik Wydziału Centrum Obsługi Przedsiębiorców, Miasto Grodzisk Mazowiecki
Monika Piątkowska – Prezes Zarządu, Krajowa Organizacja Innowatorów Przemysłu – INNOVO
Andrzej J. Piotrowski – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Energii
Krystian Popławski – Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Martyna Rabenda – Koordynator w Centrum Badań i Innowacji Skanska, Skanska S.A.
Marcin Roszkowski – Prezes, Instytut Jagielloński
dr Arkadiusz Sekściński – Wiceprezes Zarządu, PGE Energia Odnawialna
Kazimierz Smoliński – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Bartosz Sołtysiuk – Główny specjalista, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Paweł Stańczyk – Prezes Zarządu, OLPP Sp. z o.o.
Krzysztof Surgowt – Przewodniczący RN Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, Prezes Zarządu Cryptomind S.A.
dr Marek Szajczyk – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Maciej Szambelańczyk – Partner w Kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr
dr niż. Krystian Szczepański – Dyrektor Instytutu, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
Artur Pollak – Prezes Zarządu, APA Group
dr hab. Przemysław Simiński – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Cezary Starczewski – Departament Innowacji i Rozwoju Biznesu, PGNiG S.A.
Krzysztof Szlaga – Prezes Zarządu, Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Jan Szyszko – Minister Środowiska
Marek Tarczyński – Przewodniczący Rady, Polska Izba Spedycji i Logistyki
dr Grzegorz Tchorek, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii
Tomasz Tokarski – Przewodniczący Parlamentu Studentów RP
Małgorzata Tomaszewska – Wydział ds. Programu LIFE, NFOŚiGW
prof. dr hab. inż. Marian Turek – Pełnomocnik Naczelnego Dyrektora ds. Górnictwa, Główny Instytut Górnictwa
Andrzej Twardowski – Dyrektor ds. Zarządzania Projektami, Szef Projektu Elektrownia Opole, GE Power Polska
Grzegorz Walczukiewicz – Dyrektor Biura, Związek Miast i Gmin Morskich
Aleksander Wiącek – Asystent prezydenta Lublina ds. polityki rowerowej i pieszej
dr Małgorzata Wilińska –  Radca Prawny, Counsel, szef Działu B+R, Praktyka IP&TMT Domański Zakrzewski Palinka
Piotr Witecki – Adwokat, Senior Associate, DLA Piper Wiater sp. k.
Michał Witkowski – Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Ewa Wolniewicz-Warska  – Head of Sales, Kapsch Telematic Services Sp z o.o.
Krzysztof Wolny – Burmistrz Gminy Międzychód
Alina Wołoszyn – Partner, KPMG
Maciej Woźniak – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, PGNiG S.A.
prof. UKSW dr hab. Piotr Zapadka – Adwokat, Attorney at Law w Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni
Piotr Zaremba, Szef Projektu, ElectroMobility Poland
dr Przemysław Zaleski – Prezes Zarządu, InfoEngine S.A.
Kiejstut Żagun – Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego, Szef Zespołu Ulg i Dotacji, KPMG
Anna Żochowska – Wydział ds. Programu LIFE, NFOŚiGW

Galeria

Oficjalne Otwarcie Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2017

III edycję OSG 2017 zainaugurował Krzysztof Karaś – Prezes ECB, Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii oraz Wojciech Kudelski – Prezydent Miasta Siedlce.

Sesja Plenarna

„Filary polskiej gospodarki przyszłości – biznes-nauka-samorząd”

Moderator: Agnieszka Łakoma – Dziennikarka, ekspert Centrum Idei Gospodarczo-Ekonomicznych

W debacie wzięli udział: prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz – Członek Rady Polityki Pieniężnej; Piotr Drobek – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Tomasz Gibas – Doradca ds. ekonomicznych, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce; Kazimierz Kujda – Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Jan Szyszko – Minister Środowiska; Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii.

SESJA GOSPODARKA

Panel I – Energetyka

Moderator: dr Jerzy Baehr – Radca Prawny, Partner Zarządzający w Kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baeh, Maciej Szambelańczyk – Partnera w Kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr

W panelu wzięli udział: Maciej Bando – Prezes, Urząd Regulacji Energetyki; Adam Gawęda – Senator RP; Wojciech Hann – Członek Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego; Paweł Jakubowski– Dyrektor Pionu Rozwoju, GAZ-SYSTEM S.A.; Bolesław Jankowski – Wiceprezes Zarządu ds. Handlu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Andrzej Kurpiewski – Prezes Zarządu, LitPol Link; dr Krzysztof Malesa – Zastępca Dyrektora, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa; Rafał Miland – Wiceprezes Zarządu PERN S.A.; dr Andrzej Sikora – Prezes, Instytut Studiów Energetycznych

SESJA GOSPODARKA

Panel II – Infrastruktura i transport

Moderator: Piotr Witecki – Adwokat, Senior Associate, DLA Piper Wiater sp. k.

W panelu wzięli udział: Maciej Brzozowski – Manager; Hafen Hamburg Marketing e.V.; Alvin Gajadhur – Główny Inspektor Transportu Drogowego; Maciej Gromek – Dyrektor, Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie; Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejkowego; Michał Hebdaś – Menedżer Techniczno-Handlowy, Członek Zarządu Cemex Infrastruktura Sp. z o.o.; Leszek Hołda – Członek Zarządu, PKP Energetyka S.A.; Marcin Krakowiak – Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka; Dominik Landa – Commercial Director, DCT Gdańsk S.A.; Grzegorz Modrykamień – Kierownik Działu Rozwoju, Stadler Polska Sp. z o. o.; Marek Tarczyński – Przewodniczący Rady, Polska Izba Spedycji i Logistyki; Michał Witkowski – Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego; dr Przemysław Zaleski – Prezes Zarządu, InfoEngine S.A.

SESJA GOSPODARKA

Panel III – Od węgla do grafenu

Moderator: Agnieszka Łakoma – Dziennikarka, ekspert Centrum Idei Gospodarczo-Ekonomicznych

W panelu wzięli udział: Zdzisław Filip – Prezes Zarządu, TAURON Wydobycie S.A.; Tomasz Heryszek – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, Węglokoks S.A.; Daniel Ozon – p.o. Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.; Krzysztof Szlaga – Prezes Zarządu, Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.; Andrzej Twardowski – Dyrektor ds. Zarządzania Projektami, Szef Projektu Elektrownia Opole, GE Power Polska; prof. dr hab. inż. Marian Turek – Pełnomocnik Naczelnego Dyrektora ds. Górnictwa, Główny Instytut Górnictwa

SESJA INNOWACYJNOŚĆ

Panel I – Przemysł: Najlepsze praktyki, liderzy zmian

Moderator: dr Małgorzata Wilińska –  Radca Prawny, Counsel, szefa Działu B+R, Praktyka IP&TMT Domański Zakrzewski Palinka

W panelu wzięli udział: dr Alicja Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego RP; Marcin Chludziński – Prezes Zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu; Arkadiusz Lewicki – Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, BELSE Sp. z o.o.; Monika Piątkowska – Prezes Zarządu, Krajowa Organizacja Innowatorów Przemysłu – INNOVO; Martyna Rabenda – Koordynator w Centrum Badań i Innowacji Skanska, Skanska S.A.; Alina Wołoszyn – Partner, KPMG; Paweł Kwiecień – Główny Specjalista, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

SESJA INNOWACYJNOŚĆ

Panel II – Nauka – fundament innowacyjności

Moderator: dr Marek Szajczyk – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

W panelu wzięli udział: Maria Cholewińska – Przewodnicząca Niezależnego Zrzeszenia Studentów; prof. dr. hab. inż. Stefan Góralczyk– Wiceprezes Zarządu, Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna; dr Monika Jasińska – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; dr inż. Tomasz Nasiłowski – Prezes Zarządu, InPhotech Sp. z o.o.; dr hab. Przemysław Simiński – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Cezary Starczewski – Departament Innowacji i Rozwoju Biznesu, PGNiG SA; prof. dr hab. inż. Jan Szmidt– Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich; Tomasz Tokarski – Przewodniczący Parlamentu Studentów RP; Kiejstut Żagun – Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego, Szef Zespołu Ulg i Dotacji, KPMG

SESJA INNOWACYJNOŚĆ

Panel III – Inteligentne miasta

Moderator: Jarosław Jóźwiak – Adwokat w Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni

W panelu wzięli udział: Bartosz Dominiak – Ekspert ds. smart city, bloger, Smart City Blog; Sylwia Maksim-Wójcicka – Kierownik Wydziału Wdrażania Projektów, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych; Krzysztof Koman – Prezes Zarządu, Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych CentroPolis S.A.; Marek Łasiński – Dyrektor Rozwoju Biznesu, PHILIPS LIGHTING POLAND S.A; Artur Pollak – Prezes Zarządu, APA Group; Ewa Wolniewicz-Warska  – Head of Sales, Kapsch Telematic Services Sp z o.o.

SESJA Bezpieczeństwo narodowe i gospodarcze

Panel I – Bezpieczeństwo sektora rolno-spożywczego

Moderator: Tomasz Kaczyński – Radca Prawny, Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

W panelu wzięli udział: Marian Borek – Zastępca Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;Andrzej Chodkowski – Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa; prof. Andrzej Kowalski – Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej; Marek Moczulski  – Prezes Zarządu, Bakalland S.A.; Tomasz Nowakowski – p.o. Zastępcy Prezesa Zarządu, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Julian Pawlak – Prezes Zarządu, Krajowa Unia Producentów Soków; Krystian Popławski – Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Bartosz Sołtysiuk – Główny specjalista, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

SESJA Bezpieczeństwo narodowe i gospodarcze

Panel II – (Cyber)bezpieczeństwo narodowe

Moderator: Wojciech Dziomdziora – Counsel, IP&TMT Practice, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

W panelu wzięli udział: dr inż. Tomasz Balcerzak – Katedra Technologii Lotniczych, Wydział Transportu, Politechnika Śląska; Sebastian Banaszek – Dyrektor operacyjny, Dron House S.A.; Juliusz Brzostek – Dyrektor, Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (NC Cyber); dr Aleksander Fafuła – Manager w zespole Data Analytics, PwC; prof. dr hab. Jarosław Gryz – Prorektor ds. studenckich, Akademia Sztuki Wojennej; Michał Kanownik – Prezes Zarządu, ZIPSEE „Cyfrowa Polska”; Adam Lesiński – Członek Zarządu, Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.; Grzegorz Łobodziński – Prezes Zarządu, Centrum Naukowo-Technologiczne Systemów Bezzałogowych Sp. z o.o.; Krzysztof Surgowt – Przewodniczący RN Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, Prezes Zarządu Cryptomind S.A.

SESJA Bezpieczeństwo narodowe i gospodarcze

Panel III – Bezpieczeństwo środowiskowe

Moderator: Filip Opoka – Senior Associate, DLA Piper Wiater sp. k.

W panelu wzięli udział: Bogusław Białowąs – Wiceprezes Zarządu p.o. Prezesa Zarządu, Bank Ochrony Środowiska; Jan Gładki – Prezes Zarządu, FLUID S.A.; Dorota Jakuta – Prezes Izby, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie; Kazimierz Kujda – Prezes NFOŚiGW; Adam Kempiński – Dyrektor Działu Sprzedaży Autobusów Miejskich i Zamówień Publicznych, Daimler Buses EvoBus Polska; Małgorzata Mika-Bryska – Dyrektor ds. regulacji i relacji publicznych, Veolia Energia Polska; dr niż. Krystian Szczepański – Dyrektor Instytutu, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy; Aleksander Wiącek – Asystent prezydenta Lublina ds. polityki rowerowej i pieszej

Gala Bursztyn Polskiej Gospodarki 2017

Laureatami tegorocznej nagrody „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2016” zostali:

Andrzej Adamczyk,  Minister Infrastruktury i Budownictwa

Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Antoni Józwowicz, Prezes Zarządu Polimex Mostostal S.A.
Wyróżnienie: Veolia Energia Polska S.A. (nagrodę dla Spółki odebrali Dariusz Zawisza, Członek Zarządu Veolia Energia Polska S.A. oraz Paweł Balas, Dyrektor Projektu „Inteligentna Sieć Ciepłownicza”, Veolia Energia Polska S.A.)

SESJA SAMORZĄD

Panel I – Status inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych i pochodnych (z)realizowanych przez samorządy do 2017 r.

Moderator: Jarosław Jóźwiak – Adwokat w Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni

W panelu wzięli udział: Jarosław Głowacki – Wiceprezydent Miasta Siedlce; Marcin Krakowiak – Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka; Grzegorz Nita – Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich, Miasto Łódź; Krzysztof Nuszkiewicz – Burmistrz Miasta Pułtusk; Grzegorz Walczukiewicz – Dyrektor Biura, Związek Miast i Gmin Morskich

SESJA SAMORZĄD

Panel II – Marketing terytorialny – sposób miast i regionów na rozwój

Moderator: Jarosław Jóźwiak – Adwokat w Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni

W panelu wzięli udział: Leszek Kołodziejczyk – Główny Specjalista, Departament Rozwoju Gospodarczego, Polska Agencja Inwestycji i Handlu; Jan Pazio – Naczelnik Wydziału Centrum Obsługi Przedsiębiorców, Miasto Grodzisk Mazowiecki; Grzegorz Walczukiewicz – Dyrektor Biura, Związek Miast i Gmin Morskich; Krzysztof Wolny – Burmistrz Gminy Międzychód

SESJA SAMORZĄD

Panel III – Rynek nieruchomości i mieszkalnictwa w Polsce

Moderator: prof. UKSW dr hab. Piotr Zapadka – Adwokat, Attorney at Law w Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni

W panelu wzięli udział: Jacek Bielecki – Doradca Zarządu, BGK Nieruchomości; Andrzej Bogusz – Członek Zarządu, Xcity Investment; Jakub Chełstowski – Dyrektor Nadzoru Właścicielskiego, Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.; Dariusz Grylak – Wiceprezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska; Roman Okliński – Prezes, Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa; Artur Paszko – Prezes Zarządu, Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.; Kazimierz Smoliński – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Konferencja organizowana przez Ministerstwo Energii i NFOŚiGW

Inauguracja konferencji

Konferencję zainaugrowali: Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii, prof. Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Kazimierz Kujda – Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Konferencja organizowana przez Ministerstwo Energii i NFOŚiGW

Panel I – Energia to takie proste!

Wprowadzenie: Kazimierz Smoliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz Andrzej J. Piotrowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii

Moderator: Andrzej Kaźmierski – Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Energii

W panelu wzięli udział: Wioletta Czemiel-Grzybowska – Członek Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa; Daria Kulczycka –  Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu, Konfederacja Lewiatan, dr Sławomir Kopeć – Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości, Akademia Górniczo-Hutnicza, Marcin Roszkowski – Prezes, Instytut Jagielloński, Paweł Lachman – Prezes Zarządu, PORT PC.

Prezentacje wybranych klastrów energii: Andrzej Jeżewski – Energetyczny Klaster Oławski EKO, Henryk Kaliś – Brenergia- Klaster Lokalnego Systemu Energetycznego w Brennej.

Konferencja organizowana przez Ministerstwo Energii i NFOŚiGW

Panel II – My doradzamy – Ty oszczędzasz!

Z prezentacjami wystąpili:

Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu, NFOŚiGW (Tytuł prezentacji: Energia i Innowacyjność: podsumowanie działań 2016/2017)
Wacław Bilnicki – Dyrektor Departamentu, NFOŚiGW (Tytuł prezentacji: My doradzamy – Ty oszczędzasz)
Maciej Kazienko – Prezes Zarządu, WFOŚiGW w Gdańsku (Tytuł prezentacji: Możliwości skorzystania z usług doradczych)
Filip Grzegorczyk – Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia S.A. (Tytuł prezentacji: Działalność badawczo-rozwojowa w Grupie TAURON)
Jarosław Głowacki – Wiceprezydent Miasta Siedlce, dr Arkadiusz Sekściński – Wiceprezes Zarządu, PGE Energia Odnawialna (Tytuł prezentacji: Promocja OZE w Siedleckich placówkach oświatowych)
Agnieszka Michalska – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, PO IiŚ 2014 – 2020 (Tytuł prezentacji: Wsparcie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej ze środków w Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)

SESJA INNOWACYJNOŚĆ W PRAKTYCE

Panel I – Prezentacje innowacyjnych technologii i rozwiązań w przemyśle

Moderator: dr Dariusz Gulczyński – Ekspert Światowej Rady Energii

Z prezentacjami wystąpili:

Marcin Fiedziukiewicz – CEO, Job Square (Tytuł prezentacji: Mobilny Rynek Pracy. Gdzie są/będą pracownicy?)
Małgorzata Mika – Bryska – Dyrektor ds. regulacji i relacji publicznych, Veolia Energia Polska (Tytuł prezentacji: Innowacyjne technologie i rozwiązania w przemyśle)
Kamil Orzeł – Koordynator Projektu, Fundacja Republikańska (Tytuł prezentacji: Ocena Wpływu Inwestora Zagranicznego)
Konrad Pawlus – Współzałożyciel, SALESmanago Marketing Automation (Tytuł prezentacji: Jak Marketing Automation umożliwia innowację w przemyśle)
Maciej Dusza – Koordynator BIM, Centrum Badań i Innowacji, Skanska S.A. (Tytuł prezentacji: Innowacyjne rozwiązania Skanska)
Andrzej Twardowski – Dyrektor ds. Zarządzania Projektami, Szef Projektu Elektrownia Opole, GE Power Polska (Tytuł prezentacji: Czysta i efektywna produkcja energii)
Anna ŻochowskaMałgorzata Tomaszewska – Wydział ds. Programu LIFE, NFOŚiGW (Tytuł prezentacji: Współfinansowanie projektów LIFE ze środków krajowych)

SESJA INNOWACYJNOŚĆ W PRAKTYCE

Panel II – Elektromobilność – koło napędowe gospodarki?

Moderator: Mateusz Kędzierski – Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii, Ministerstwo Energii

W panelu wzięli udział: Rafał Budweil, Prezes Zarządu, Triggo S.A.; Andrzej Kensbok – Wiceprezes, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.; dr Grzegorz Tchorek, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski; Piotr Zaremba, Szef Projektu, ElectroMobility Poland

Partnerzy