IX Ogólnopolski Szczyt Energetyczny

Relacja

W dniach 21-22 czerwca br. w Gdańsku w Muzeum II Wojny Światowej odbyła się IX edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego – OSE GDAŃSK 2021, poświęconego wyzwaniom stojącym przed polską energetyką. Szczyt objęty został Patronatem Honorowym przez Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina, Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtykę, Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Rafała Gawina, Wojewodę Pomorskiego Dariusza Drelicha, Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii, Ambasadę Królestwa Norwegii w Warszawie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Agencję Rynku Energii, Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Krajową Izbę Gospodarczą, Krajową Izbę Biopaliw, Krajowy Instytut Energii Rozproszonej, Polską Izbę Rozwoju Elektromobilności, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej, Politechnikę Gdańską, Polski Komitet Energii Elektrycznej, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii, Polsko Skandynawską Izbę Gospodarczą, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV, Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast Bałtyckich.

Przed rozpoczęciem debat odbyła się uroczysta Gala Wręczenia statuetek „Bursztyn Polskiej Energetyki 2021”. Statuetka „Bursztyn Polskiej Energetyki” jest nagrodą przyznawaną osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki i energetyki w kraju i zagranicą. Laureaci w/w statuetki dzięki tej nagrodzie zostali uhonorowani za determinację oraz konsekwencję w realizacji podjętych zobowiązań lub wyzwań stawianych przed nimi z tytułu pełnionego stanowiska lub przyjętej strategii firmy. W tym roku statuetka została wręczona Ministerstwu Klimatu i Środowiska – za skuteczne i konsekwentne dążenie do stworzenia w Polsce zrównoważonej, nowoczesnej energetyki opartej o odnawialne źródła energii oraz energię jądrową, którego celem jest zmniejszenie emisyjności tego sektora, co znalazło swoje odzwierciedlenie w PEP2040, TAURON Polska Energia S.A. – za realizację Zielonego Zwrotu TAURONA oraz nadanie w ostatnich miesiącach tej strategii nowej dynamiki. Przyspieszenie realizacji Zielonego Zwrotu będzie wyznaczało kierunek transformacji dla całego polskiego sektora energetycznego, Grupie Ekoenergetyka S.A. – za skuteczne i konsekwentne realizowanie założeń zrównoważonego i zeroemisyjnego rozwoju poprzez dynamiczną rozbudowę infrastruktury stacji szybkiego ładowania dla transportu publicznego i osobowego w Polsce i Europie, Gminie Rumia – za konsekwentne i skuteczne działania zwiększające obszar niezależności energetycznej w Rumi, oparte na idei zrównoważonego rozwoju, dbałości o interesy i zdrowie mieszkańców z efektywnym wykorzystaniem środków zewnętrznych. Podczas gali wręczone zostały także statuetki „Bursztynowe Serce”. Statuetka „Bursztynowe Serce” jest nagrodą przyznawaną osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania w zakresie filantropii. Laureaci w/w wyróżnienia dzięki tej nagrodzie zostali uhonorowani za determinację oraz konsekwencję w realizacji podjętych działań takich jak: długofalowe programy na rzecz pomocy potrzebującym, wyrównywania szans edukacyjnych utalentowanej młodzieży, pomocy lokalnym społecznościom, promowaniu postaw proekologicznych, wspieranie polskiej kultury i sportu. W tym roku statuetka została wręczona Enea S.A. – w uznaniu wsparcia Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej w przygotowaniach do XXXII Igrzysk Olimpijskich w Tokio oraz promowanie polskiego ruchu olimpijskiego pod hasłem #RazemPoEmocje.

Debatą otwierającą OSE GDAŃSK 2021 była Sesja Plenarna pt. „Polska polityka energetyczna – priorytety unijne vs polskie cele strategiczne”. Moderatorem debaty był Zbigniew Kozłowski – Partner, DWF Poland Jamka sp.k., zaś udział w niej wzięli: Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej; Piotr Naimski – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, KPRM; Zbigniew Gryglas – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych; Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska; Krzysztof Tchórzewski – Przewodniczący Rady Doradców Politycznych Prezesa Rady Ministrów, Przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju; Anders H. Eide – Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce; Stefan Gullgren – Ambasador Królestwa Szwecji w Polsce; dr Arndt Freytag von Loringhoven – Ambasador Republiki Federalnej Niemiec; Juha Ottman – Ambasador Republiki Finlandii w Polsce; Ole Toft – Ambasador Królestwa Danii w Polsce; Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Jan Szewczak – Członek Zarządu ds. Finansowych, PKN ORLEN S.A.  Zaproszeni gości w pierwszej kolejności nakreślili podstawowe kierunki zmian, jeżeli chodzi o Politykę Energetyczną Polski 2040 roku  w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu  – jej podstawowe kierunki zmian, jak i również skutki, jakie PEP 2040 przyniesie dla branży energetycznej oraz gospodarki. Następnie odniesiono się do miejsca energetyki jądrowej w nowej polityce energetycznej: stopień zaawansowania polskiego projektu oraz modele finansowania. Nie bez znaczenia była także dywersyfikacja dostaw paliw (czy „bezpieczniej” będzie znaczyło również „taniej”). W kolejnej części zapytano gości o priorytety współpracy w basenie Morza Bałtyckiego: gaz, off-shore, elektroenergetyka, kogeneracja, wzrost efektywności energetycznej, nawiązano również do programów NFOŚiGW w kontekście rozwoju energetyki prosumenckiej. Uczestnicy Sesji podzielili się również swoimi opiniami, jeżeli chodzi o doświadczenia krajów UE w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom wzrostu cen nośników energii, omówiono także Europejski Zielony Ład, jego energetyczne priorytety i reformy finansowane strumieniem unijnych funduszy.

Panel „Strategie dostosowawcze grup energetycznych do nowych realiów rynkowych i zmian polityki energetycznej Państwa” moderowany był przez dr Jerzego Baehra – Partnera Zarządzającego, Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr oraz dr hab. Jakuba Pokrzywniaka – Partnera, Radcę Prawnego, Kancelaria Wierciński Kwieciński Baehr. Debata rozpoczęła się od wprowadzenia Andrzeja Kaźmierskiego – Zastępcy Dyrektora w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, zaś w samej dyskusji wzięli udział: Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska; Jan Frania – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, PGE Dystrybucja S.A.; Wojciech Hann – Prezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska S.A.; Jan Tabor – p.o. Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej, Lasy Państwowe; Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW; Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW; Jacek Szymczak – Prezes  Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; Andrzej Modzelewski – Prezes Zarządu, innogy Polska S.A.; Paweł Strączyński – Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia S.A.; Józef Węgrecki – Członek Zarządu, PKN ORLEN S.A.; Jarosław Wróbel – Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji, Grupa LOTOS S.A. W ramach debaty zastanawiano się nad koniecznymi zmianami strategii grup energetycznych i ich głównymi przyczynami. W tym kontekście odniesiono się do tematu wodoru jako paliwa przyszłości oraz obecnej sytuacji na rynku e-mobility. Nakreślono też skalę projektów planowanych na 2021 r. w obszarze OZE oraz off-shore, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski. W dalszej części panelu omówiono zagadnienie gazu jako coraz powszechniejszego surowca dla dużej energetyki, uzależnienia polskiej energetyki od systemów wsparcia i przyszłych programów inwestycyjnych i sposobów ich finansowania. W ramach debaty zaproszeni goście zastanawiali się także jak rozwiązać problem “balastu” węglowego. Dużo uwagi poświęcono kwestii magazynów energii jako niezbędnego elementu stabilizującego system.

Następny panel nosił tytuł „Rynek energii elektrycznej, paliw płynnych oraz gazu” i  poprowadzony został przez Marka Kulesę – Dyrektora w Towarzystwie Obrotu Energią. Początek panelu stanowiło wprowadzenie do debaty pt. „Inteligentne systemy magazynowania i zarządzania energią elektryczną”, którego dokonali Marek Borkowski – Dział Badań i Rozwoju (R&D), ZPAS S.A. oraz Arkadiusz Musielewicz – Partner, Ecological Projects Poland Sp. z o.o. Po wprowadzeniu odbyła się debata, w której wzięli udział: Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Jan Chlebowicz – Prezes Zarządu, Enea Trading Sp. z o.o.; Henryk Kaliś – Przewodniczący, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu; Jakub Kowalski – Członek Zarządu ds. Operacyjnych, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; Mateusz Radecki – Wiceprezes Zarządu, PERN S.A.; Andrzej Sikora – Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych; Adam Stępień – Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw; Marek Wesoły – Poseł na Sejm RP, Parlamentarny Zespół ds. Energetyki. Na wstępie uczestnicy panelu podzielili się swoimi wrażeniami, jeżeli chodzi o pierwsze doświadczenia płynące z wdrożenia rynku mocy. Następnie poproszono ich o nakreślenie przyszłości polskiego węgla z uwzględnieniem czynników społecznych, ekonomicznych oraz neutralności klimatycznej. Kolejna kwestia, jaka została omówiona, było rosnące znaczenie gazu jako podstawowego paliwa dla energetyki oraz stopnia liberalizacji polskiego rynku gazu, w tym rozwoju rynku giełdowego gazu ziemnego. Pod koniec debaty zastanawiano się nad problematyką dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu, ropy naftowej oraz paliw płynnych a także rozwoju nowych segmentów rynku paliw (elektromobilność, paliwa alternatywne – wodór). Odniesiono się także do tematu magazynów energii i gazu po 2020 roku a także wodoru jako prawdopodobnego paliwa przyszłości.

Ostatnią debatę pierwszego dnia pt. „Nowe uwarunkowania dla rozwoju ciepłownictwa i kogeneracji, program Czyste powietrzepoprowadził Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl, zaś do debaty zostali zaproszeni: Monika Gawlik – Dyrektor Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego URE we Wrocławiu; Jarosław Głowacki – Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, PGNiG Termika S.A.; Przemysław Kołodziejak – Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A.; Andrzej Kuliński – Prezes Zarządu, Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.; Radosław Kwiecień – Członek Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego; Robert Mania – Prezes Zarządu, Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie; Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW; Jacek Szymczak – Prezes  Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; dr inż. Krzysztof Zborowski – Wiceprezes Zarządu , Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej “RADPEC” S.A. Gospodarzem panelu był PGNiG Termika S.A. W pierwszej części debaty odniesiono się do nowego systemu wsparcia kogeneracji w kontekście oczekiwań i szans rozwoju. Zastanawiano się także nad preferencjami dla rozwoju efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych i czy w związku z tym zbliża się schyłek kogeneracji węglowej. Przeanalizowano także Program antysmogowy z perspektywy jego stanu zaawansowania, pierwszych efektów, niezbędnych korekt i naturalnie stymulowania proekologicznych zachowań. W dalszej części dyskusji podjęto temat inwestycji w ciepłownictwie, zwłaszcza jeżeli chodzi o podstawowe trendy rozwojowe, finansowanie projektów, czy bariery inwestycyjne. Następnie zastanawiano się nad miejscem samorządów w rozwoju polskiego ciepłownictwa (w szczególności pod kątem gospodarki odpadami) a także wykorzystania OZE w ciepłownictwie systemowym. Na koniec poproszono zaproszonych gości o odniesienie się do ostatnich zmian w otoczeniu regulacyjnym ciepłownictwa, oraz opinii na temat wzrostu cen uprawnień i konsekwencji dla rynku i odbiorców.

Początek drugiego dnia otworzyła debata pt. „Współczesny biznes a odpowiedzialność społeczna”, której Gospodarzem było Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i która została objęta Patronatem Honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotra Glińskiego. Moderatorem debaty była Małgorzata Rakowiec – Dziennikarka, Prezenter Panoramy TVP Gdańsk, zaś w roli panelistów wystąpili: dr Karol Nawrocki – Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku; Bogusław Wieczorek – Pełnomocnik zarządu ds. Public Relations, Radca prawny, Olivia Business Centre; Jarosław Wittstock – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, Grupa LOTOS S.A. Na początku debaty dr Karol Nawrocki odczytał list od prof. Piotra Glińskiego, skierowany do uczestników Szczytu. Następnie odbyła się główna część debaty, w ramach której zapytano paneli stów jak współczesny biznes postrzega kwestie odpowiedzialności społecznej. Następnie zapytano uczestników dyskusji, czy biznes przyszłości to biznes zaangażowany kulturalnie, sportowo i społecznie, a także czy jest to biznes integrujący dystans i obecność, łączący otwartość i stanowienie granic. Stanowiło to wstęp do zarysowania możliwości współpracy instytucji kultury z przedsiębiorstwami i ich rozwiązania wspierające rozwój przemysłu energetycznego w życiu kulturalno – społecznym.

Kolejny panel, zatytułowany „Rozbudowa sieciowej infrastruktury energetycznej – kluczowe projekty, nowe wyzwania w kontekście OZE” poprowadzony został przez Wojciecha Jakóbika – Redaktora Naczelnego, BiznesAlert.pl. W roli prelegentów wystąpili: Barbara Adamska – Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii; Robert Chryc-Gawrychowski – Prezes Zarządu, Northvolt Polska; Mariusz Konieczny – Dyrektor Departamentu Inwestycji, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A; Adam Dobrowolski – Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła, Urząd Regulacji Energetyki; Grzegorz Dolecki – Członek Zarządu, PGE Dystrybucja S.A.; prof. US dr hab. Wojciech Drożdż – Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki, ENEA Operator Sp. z o.o.; Jerzy Fijas – Manager Projektu Rozwojowego Lasów Państwowych Las Energii; Agnieszka Pląska – Prezes Zarządu, wpd Polska Sp. z o.o.; Maciej Tomaszewski – Dyrektor ds. Rozwoju, Ekoenergetyka-Polska S.A.; Artur Warzocha – Prezes Zarządu, Tauron Nowe Technologie S.A.

Panel „Off shore – perspektywy rozwoju, skala projektów, Polscy wytwórcy komponentów i instalacji” poprowadzony został przez Marcina Roszkowskiego – Prezesa Zarządu, Instytut Jagielloński zaś w dyskusji wzięli udział: Leszek Bonna – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego; Tomasz Jakubowski – Dyrektor ds. Operacyjnych, Centralna Jednostka Inwestycyjna PSE; Leszek Jurczyk – Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Portu, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.; Michał Kołodziejczyk – Prezes Zarządu, Equinor Polska; Hubert Krukowski – Wiceprezes Zarządu, Hitachi ABB Power Grids; Anna Moskwa – Prezes Zarządu, Baltic Power; Paweł Przybylski – Prezes Zarządu, Siemens Gamesa Renewable Energy; Katarzyna Szwed-Lipińska  – Dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii, Urząd Regulacji Energetyki. W pierwszej kolejności zapytano uczestników o ustawę o promocji morskiej energetyki wiatrowej oraz czy nadal istnieją bariery w rozwoju offshore. Następnie odniesiono się do kwestii systemu finansowania morskich farm wiatrowych (kto, kiedy i na jakich zasadach może uzyskać wsparcie) oraz możliwości przyłączeń MFW do sieci. W drugiej części debaty odniesiono się do problematyki projektu morskiej farmy wiatrowej, w szczególności jeżeli chodzi o obowiązki inwestora i operatora MFW oraz udział materiałów i usług lokalnych.

W debacie „Horyzont 2050: Rozwój, inwestycje, innowacje – firmy, samorządy, prosumenci (OZE, e-mobility, fotowoltaika)” wzięli udział: Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu, Związek Miast i Gmin Morskich; Krzysztof Burda – Prezes Zarządu, Polska Izba Rozwoju Elektromobilności; Marcin Dawidowski – Dyrektor Departamentu Sprzedaży RM, Energa Grupa Orlen; Jakub Faryś – Prezes Zarządu, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego; Magdalena Jackowska-Rejman – Prezes Zarządu, TechBrainers Sp. z o. o.; Ewa Malicka – Prezes Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, Belse Sp. z o.o.; Arnold Rabiega – Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej; Grzegorz Słomkowski – Członek Zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu; Bogdan Szymański – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV, zaś moderatorem była Izabella Żyglicka – Rzecznik Praw Przedsiębiorców przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający, Kancelaria Żyglicka i Wspólnicy. Zaproszeni goście na początku zastanawiali się nad rolą i skalą sektora prywatnego w branży energetycznej, a także rolą samorządów w realizacji projektów infrastrukturalnych. Pozwoliło to odnieść się do kwestii związanych z podłączeniem OZE do sieci, w kontekście bezpieczeństwa i wydolności systemu, jak i również przyszłości projektów dotyczących spalarni odpadów oraz biogazowi. Odniesiono się także do zagadnień związanych z energetyką rozproszoną i skutkami nowej polityki energetycznej. Dużo miejsca poświęcono na tematy dotyczące rozwoju e-mobility (pojazdy elektryczne, stacje ładowania, technologie magazynowania energii) oraz tego czy Polacy przekonali się do EV, starano się również odpowiedzieć na pytanie, jaka jest skala rozwoju fotowoltaiki (małe przydomowe instalacje czy duże farmy). Na koniec podjęto temat programów Start-up jako źródła innowacji.

Ostatni panel OSE GDAŃSK 2021 nosił tytuł Transformacja tradycyjnych obszarów energetyki do 2050 r. i  moderowany był przez prof. Waldemara Kamrata – Politechnika Gdańska, w roli prelegentów zaś wystąpili: Daniel Betke – Wiceprezes Zarządu, BSiPE “ENERGOPROJEKT POZNAŃ” S.A.; Jarosław Bogacz – Prezes Zarządu, POLENERGIA OBRÓT S.A.; Artur Cieślik – Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Regulacji, PGNiG S.A.; dr Zbigniew Fałek – Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i ICT, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.; prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz – Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju, Politechnika Gdańska; Michał Obiegała – Dyrektor ds. Korporacyjnych, BP Polska. Debata podzielona została na trzy części. W ramach części pierwszej omówiono regulacyjny kontekst transformacji oraz projekcję kosztów procesu restrukturyzacji branży. Prelegenci podkreślali, ze proces odejścia od węgla i koszty z tym związane są ponoszone od wielu lat. Dodatkowo dużo uwagi poświęcono kwestii wolumenu gazy niezbędnego w procesie odejścia od węgla. Na koniec, w trzeciej części zajęto się problematyka finansowania transformacji energetycznej.

Interesująca dyskusja, zarówno pomiędzy uczestnikami paneli, jak i dzięki licznym pytaniom z sali świadczy o dużym zainteresowaniu poruszonymi tematami i stanowi punkt wyjścia do debaty w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego, który odbędzie się już na wiosnę przyszłego roku. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej www.osegdansk.pl.

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny był wspierany przez liczne grono firm partnerskich oraz partnerów medialnych, które angażowały się w przygotowania wspomnianego przedsięwzięcia.

Europejskie Centrum Biznesu główny organizator OSE GDAŃSK 2021 pragnie szczególnie podziękować Partnerowi Strategicznemu: TAURON Polska Energia S.A. Partnerom Głównym: ENEA S.A. oraz Zakładowi Produkcji Automatyki Sieciowej S.A., Partnerowi Merytorycznemu: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Partnerom: Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Bankowi Ochrony Środowiska S.A., BELSE Sp. z o.o., Kancelarii DWF Poland, Ecological Partners Poland, Energa Grupie Orlen, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., innogy Polska S.A., Operatorowi Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., Grupie LOTOS S.A., Lasom Państwowym, Northvolt Poland Sp z o.o., Muzeum II Wojny Światowej, PERN S.A., Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A., PGNiG Termika S.A., Polskiej Spółce Gazownictwa S.A., Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A., Kancelarii Wierciński Kwieciński Baehr, Partnerowi Motoryzacyjnemu: Grupie Zdunek. Pragniemy także podziękować za współpracę Samorządowi Województwa Pomorskiego oraz Sponsorom: BSiPE „ENERGOPROJEKT POZNAŃ” S.A., Eko-Energetyka PV, SOLAR ENERGY DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Podziękowania należą się także Patronom Medialnym: Portalowi BiznesAlert, Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE.PL, Portalowi Capital24.pl, Portalowi CEO.com.pl, Portalowi eGospodarka.pl, Portalowi Energetyka24, Portalom z Grupy Xtech: energetykacieplna.pl. elektroinzynieria.pl, srodowisko.pl, Magazynowi Energetyka Cieplna i Zawodowa, Czasopismu Energetyka Wodna, Portalowi Energetykon.pl, Portalowi fotowoltaikaonline.pl, Portalowi GlobEnergia, ISB News, Portalowi kierunekenergetyka.pl, Magazynowi Kapitał Polski, Czasopismu Nowa Energia, Portalowi Nuclear.pl, Portalowi OptimalEnergy.pl, Magazynowi OZEON, Radiu Gdańsk, Portalowi Smart-Grids.pl, Magazynowi Świat Elit, Portalowi Teraz Środowisko, Wiadomościom Naftowym i Gazowniczym, Portalowi WysokieNapiecie.pl.

Prelegenci

Barbara Adamska –  Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii

dr Jerzy Baehr –  Partner Zarządzający, Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr

Daniel Betke –  Wiceprezes Zarządu, BSiPE „ENERGOPROJEKT POZNAŃ” S.A.

Jarosław Bogacz –  Prezes Zarządu, POLENERGIA OBRÓT S.A.

Andrzej Bojanowski –  Prezes Zarządu, Związek Miast i Gmin Morskich

Leszek Bonna –  Wicemarszałek Województwa Pomorskiego

Marek Borkowski –  Dział Badań i Rozwoju (R&D), ZPAS S.A.

Krzysztof Burda –  Prezes Zarządu, Polska Izba Rozwoju Elektromobilności

Jan Chlebowicz –  Prezes Zarządu, Enea Trading Sp. z o.o.

Robert Chryc-Gawrychowski – Prezes Zarządu, Northvolt Polska

Artur Cieślik –  Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Regulacji, PGNiG S.A.

Marcin Dawidowski –  Dyrektor Departamentu Sprzedaży RM, Energa Grupa Orlen

Adam Dobrowolski –  Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła, Urząd Regulacji Energetyki

Grzegorz Dolecki – Członek Zarządu, PGE Dystrybucja S.A.

prof. US dr hab. Wojciech Drożdż –  Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki, ENEA Operator Sp. z o.o.

Anders H. Eide –  Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce

dr Zbigniew Fałek –  Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i ICT, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Jakub Faryś –  Prezes Zarządu, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

Jerzy Fijas –  Manager Projektu Rozwojowego Lasów Państwowych Las Energii

Jan Frania –  Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, PGE Dystrybucja S.A.

Arndt Freytag von Loringhoven –  Ambasador Republiki Federalnej Niemiec

Rafał Gawin –  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Monika Gawlik –  Dyrektor Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego URE we Wrocławiu

Jarosław Głowacki –  Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, PGNiG Termika S.A.

Zbigniew  Gryglas –  Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych

Stefan Gullgren –  Ambasador Królestwa Szwecji w Polsce

Wojciech Hann –  Prezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska S.A.

Magdalena Jackowska- Rejman – Prezes Zarządu, TechBrainers Sp. z o. o.

Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl

Tomasz Jakubowski –  Dyrektor ds. Operacyjnych, Centralna Jednostka Inwestycyjna PSE

Małgorzata  Jarosińska- Jedynak – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Leszek Jurczyk –  Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Portu, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Henryk Kaliś –  Przewodniczący, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

prof. Waldemar Kamrat – Politechnika Gdańska

Andrzej Kaźmierski – Zastępca Dyrektora w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii

Przemysław Kołodziejak –  Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A.

Michał Kołodziejczyk –  Prezes Zarządu, Equinor Polska

Mariusz Konieczny –  Dyrektor Departamentu Inwestycji, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A

Jakub Kowalski –  Członek Zarządu ds. Operacyjnych, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Zbigniew  Kozłowski –  Partner, DWF Poland Jamka sp.k.

Hubert Krukowski –  Wiceprezes Zarządu, Hitachi ABB Power Grids

Marek Kulesa – Dyrektor w Towarzystwie Obrotu Energią

Andrzej Kuliński –  Prezes Zarządu, Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Radosław Kwiecień –  Członek Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego

Ewa Malicka –  Prezes Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

Robert Mania –  Prezes Zarządu, Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie

Roman Masek –  Dyrektor Techniczny, Belse Sp. z o.o.

Artur Michalski –  Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW;

prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz –  Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju, Politechnika Gdańska

Andrzej Modzelewski –  Prezes Zarządu, innogy Polska S.A.

Anna Moskwa –  Prezes Zarządu, Baltic Power

Arkadiusz Musielewicz –  Partner, Ecological Projects Poland Sp. z o.o.

Piotr Naimski –  Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, KPRM

dr Karol Nawrocki – Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Michał Obiegała –  Dyrektor ds. Korporacyjnych, BP Polska

Juha Ottman –  Ambasador Republiki Finlandii w Polsce

Agnieszka Pląska –  Prezes Zarządu, wpd Polska Sp. z o.o.

Dr hab. Jakub Pokrzywniak –  Partner, Radca Prawny, Kancelaria Wierciński Kwieciński Baehr

Paweł Przybylski –  Prezes Zarządu, Siemens Gamesa Renewable Energy

Arnold Rabiega –  Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej

Mateusz Radecki – Wiceprezes Zarządu, PERN S.A.

Małgorzata Rakowiec –  Dziennikarka, Prezenter Panoramy TVP Gdańsk

Marcina Roszkowskiego –  Prezesa Zarządu, Instytut Jagielloński

Andrzej Sikora –  Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych

Grzegorz Słomkowski –  Członek Zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Adam Stępień –  Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw

Paweł Strączyński –  Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia S.A.

Jan Szewczak –  Członek Zarządu ds. Finansowych, PKN ORLEN S.A.

Katarzyna Szwed- Lipińska – Dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii, Urząd Regulacji Energetyki

Bogdan Szymański –  Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV

Jacek Szymczak –  Prezes  Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

Jacek Szymczak –  Prezes  Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

Jan Tabor –  p.o. Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej, Lasy Państwowe

Krzysztof Tchórzewski – Przewodniczący Rady Doradców Politycznych Prezesa Rady Ministrów, Przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju

Ole Toft –  Ambasador Królestwa Danii w Polsce

Maciej Tomaszewski –  Dyrektor ds. Rozwoju, Ekoenergetyka-Polska S.A.

Artur Warzocha –  Prezes Zarządu, Tauron Nowe Technologie S.A.

Marek Wesoły –  Poseł na Sejm RP, Parlamentarny Zespół ds. Energetyki.

Józef Węgrecki – Członek Zarządu, PKN ORLEN S.A.

Bogusław Wieczorek –  Pełnomocnik zarządu ds. Public Relations, Radca prawny, Olivia Business Centre

Jarosław Wittstock –  Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, Grupa LOTOS S.A.

Jarosław Wróbel –  Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji, Grupa LOTOS S.A.

dr inż. Krzysztof Zborowski –  Wiceprezes Zarządu , Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A.

Ireneusz Zyska –  Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Izabella Żyglicka –  Rzecznik Praw Przedsiębiorców przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający, Kancelaria Żyglicka i Wspólnicy

Galeria

Partnerzy