XX Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL

Relacja

W dniach 27-28 stycznia 2020 r. w Warszawie, w Hotelu Sofitel Victoria odbyła się XX edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, poświęcona perspektywom rozwoju polskiej energetyki w odniesieniu do najbliższych lat, którego głównym organizatorem jest Europejskie Centrum Biznesu.

Kongres objęty został Patronatem Honorowym przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina, Ministra Klimatu Michała Kurtykę, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Rafała Gawina, Ministerstwo Rozwoju, Agencję Rynku Energii S.A., Główny Instytut Górnictwa, Górniczą Izbę Przemysłowo Handlową, Krajową Izbę Biopaliw, Krajową Izbę Gospodarczą, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej, Narodową Agencję Poszanowania Energii, Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego, Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii, PTPiREE, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych. Od strony merytorycznej Kongres wspierany był przez ekspertów z firmy PwC Polska.

Podczas Kongresu odbyło się sześć paneli dyskusyjnych podejmujących tematykę zmian w polskim sektorze energetycznym z perspektywy Rządu i przedsiębiorstw, potencjału rynku ciepła i implikacji programu „Czyste powietrze”, polskiego rynku gazu i paliw, OZE w portfolio liderów polskiego rynku, innowacji w obszarze wytwarzania, sieci i dystrybucji oraz potencjału polskich wytwórców na potrzeby segmentu OZE.

XX edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL została oficjalnie zainaugurowana przez Adama Gawędę Sekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, oraz Ireneusza Zyskę Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, którzy przedstawili uczestnikom najważniejsze wyzwania, przed jakimi obecnie stoi Polski Rząd, oraz cele jakie zostały wyznaczone dla sektora energetycznego, gazowego, ciepłowniczego oraz OZE.

Po oficjalnych wystąpieniach odbyła się debata inauguracyjna zatytułowana „Co się wydarzy w energetyce w 2020 roku – perspektywa Rządu i przedsiębiorstw”. Panel poprowadzony został przez dr Pawła Grzejszczaka – Partnera w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, zaś w dyskusji wzięli udział: Adam Gawęda – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych; Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu; Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Zbigniew Gryglas – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych; Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW; Tomasz Stępień – Prezes Zarządu, GAZ-SYSTEM S.A.; Marek Wadowski – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, TAURON Polska Energia S.A.; Piotr Zawistowski – Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A;. Początek dyskusji otworzył temat polskiej racji stanu w kontekście globalnych trendów w energetyce i pytania, czy są one możliwe do pogodzenia. Z tej perpektywy kluczowe było pytanie o przyszły kształt polskiego miksu energetycznego. Starano się również nakreślić, jakie implikacje dla gospodarki będą miały programy „Czyste powietrze” i „Mój prąd”. W dalszej części dyskusji goście starali się przeanalizować doświadczenia po ubiegłorocznej interwencji Państwa na rynku energii elektrycznej w postaci zamrożenia cen prądu. Równocześnie odniesiono się do problematyki bezpieczeństwa w 2020 roku z punktu widzenia dwóch kluczowych projektów: NordStream i Baltic Pipe. Następnie analizowano skuteczność programów rozwojowych NFOŚiGW jeżeli chodzi o rozwój energetyki prosumenckiej oraz miejsce projektów OZE w planach inwestycyjnych firm energetycznych. Na koniec poproszono uczestników debaty o podzielenie się ich wrażeniami z funkcjonowania rynku mocy, zapytano również o sposoby uzyskania akceptacji społecznej dla nowego kształtu energetyki.

Po debacie inauguracyjnej dyskusja została podzielona na dwie równolegle trwające sesje. W ramach Sesji I odbyły się panele pt.: „Potencjał rynku ciepła i implikacje programu „Czyste powietrze” oraz „Polski rynek gazu i paliw”, zaś w ramach Sesji II dyskusje odbyły się w ramach paneli: „OZE w portfolio liderów polskiego rynku”, „Horyzont 2050: Innowacje w obszarze wytwarzania, sieci, dystrybucji”, „Potencjał polskich wytwórców na potrzeby segmentu OZE”.

I Panel w ramach Sesji I pt. „Potencjał rynku ciepła i implikacje programu „Czyste powietrze” moderowany był przez prof. Waldemara Kamrata z Politechniki Gdańskiej, do dyskusji zaś zasiedli: Witold Retke – NFOŚiGW; Vasco Amaral Cunha – Oficer kredytowy, sektor publiczny, Polska i kraje bałtyckie, Europejski Bank Inwestycyjny; Wojciech Dąbrowski – Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A.; Jarosław Głowacki – Prezes Zarządu, PGNiG Termika S.A.; Piotr Górnik – Prezes Zarządu, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.; Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; Marcin Śmiech – Country Manager, TergoPower; Krzysztof Zamasz – Dyrektor ds. Energii, Doradca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju, Veolia Energia Polska; dr inż. Krzysztof Zborowski – Wiceprezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A. Panel dyskusyjny rozpoczął się od dyskusji nad konsekwencjami dla przedsiębiorstw ciepłowniczych, jakie niesie za sobą Ustawa o promowaniu Kogeneracji. Ważnym rozwinięciem tego tematu był wpływ rynku mocy na sektor ciepłowniczy. Równie ciekawym zagadnieniem, jaki podjęli uczestnicy panelu, dotyczył efektywnych systemów ciepłowniczych i warunków powodzenia transformacji polskiego sektora. W tym kontekście zastanawiano się także nad wyborem optymalnego paliwa dla nowych jednostek wytwórczych (węgiel, gaz, czy biomasa), a także nad możliwościami pozyskiwania ciepła z OZE oraz odpadów. Na koniec odniesiono się do zagadnienia odtwarzania infrastruktury ciepłowniczej i oraz możliwości finansowania rozwoju źródeł i sieci ciepłowniczych. Ciekawa dyskusja objęła również temat optymalizacji doboru źródeł ciepła systemowego pod kątem przyszłych wymogów środowiskowych.

II panel zatytułowany „Polski rynek gazu i paliw” moderowany był przez Macieja Bando – b. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W debacie wzięli udział: Henryk Młodawski – Członek Zarządu, Exalo Drilling; Mateusz Radecki – Dyrektor Pionu Handlowego, PERN S.A.; Andrzej Sikora – Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych; Tomasz Wilczak – Wiceprezes Zarządu, PGNiG Termika. Prelegenci na początku podzielili się swoimi spostrzeżeniami, jeżeli chodzi o perspektywy rozwoju wydobycia gazu w Polsce oraz możliwości jego importu. Stanowiło to punkt odniesienia do dyskusji o kluczowych projektach inwestycyjnych dla polskiego rynku paliw i gazu oraz o priorytetach w rozbudowie gazowej sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej. Poruszono także temat zanieczyszczeń importowanych paliw i wniosków na przyszłość, jakie Polska wyciągnęła po awarii w kwietniu 2019 roku. Kolejnym zagadnieniem o jakie zapytano prelegentów były możliwości wpływu technologii na efektywność wydobycia gazu w tym gazu łupkowego. Zastanawiano się także, czy gaz można traktować jako „czyste” paliwo dla odbiorców indywidualnych i przemysłu. W ostatniej części panelu debatowano nad perspektywami rozwoju rynku LNG i wodoru w Polsce i miejsca gazu w portfolio firm energetycznych.

W panelu I Sesji II pt. „OZE w portfolio liderów polskiego rynku” odpowiedzialnym za moderację był Jan Biernacki – Senior Manager, PwC Polska, zaś do debaty zasiedli: dr hab. Wojciech Drożdż prof. US – Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki, ENEA Operator Sp. z o.o.; Mariusz Gajda – Wiceprezes Zarządu, ENERGA OZE S.A.; Janusz Gajowiecki – Prezes Zarządu, PSEW; Przemysław Janiszewski – Wiceprezes Zarządu, Polimex-Mostostal S.A.; Michał Kaczerowski – Prezes Zarządu, Ambiens Sp. z o.o.; Przemysław Mandelt, Wiceprezes Zarządu, Tauron Ekoenergia; Mariusz Samordak – Dyrektor Sektora Energetycznego i Technologii, Bank Gospodarstwa Krajowego; Maciej Stryjecki – Prezes Zarządu, FNEZ; dr inż. Andrzej Wiszniewski – Prezes Zarządu, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.; Grzegorz Wysocki – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, PGE Baltica. Zaproszeni goście w pierwszej kolejności zastanawiali się nad wykorzystaniem paliw alternatywnych w energetyce w aktualnym stanie prawnym. Pozwoliło to omówić kluczowe projekty i rozwiązania OZE oraz możliwe płaszczyzny synergii. W drugiej części odniesiono się do obecnie najbardziej kluczowych kwestii, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii. Pierwszą jest rozwój projektów OZE w poszczególnych grupach energetycznych w tym elektromobilności i infrastruktury ładowania, drugim zaś off-shore i jego najbliższa przyszłość. Przy okazji poruszono problem magazynowania energii, który wydaje się być kluczowym dla dalszego rozwoju czystej energii. Równocześnie starano się odpowiedzieć na pytanie, czy wodór i gaz mogą stać się kluczowymi paliwami alternatywnymi dla polskiego rynku.

Panel II pt. „Horyzont 2050: Innowacje w obszarze wytwarzania, sieci, dystrybucji”, moderował Łukasz Dul – Wicedyrektor w Zespole Doradztwa dla Sektora Energetycznego, PwC. W roli prelegentów wystąpili: Daniel Betke – Wiceprezes Zarządu, BSiPE „ENERGOPROJEKT POZNAŃ” S.A.; Jacek Czerwonka – Prezes Zarzadu, Ramboll Polska Sp. z o.o.; Mateusz Marzec – Prezes Zarządu, Reliability Solutions Sp. z o. o.; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, Belse Sp. z o.o.; Paweł Niedzielski – Dyrektor ds. Sprzedaży, Sektor Energetyczny, Nokia Solutions and Network Sp. z o.o.; Andrzej J. Piotrowski – Prezes Zarządu, PGE Systemy S.A.; Marcin Roszkowski – Prezes Zarządu, Instytut Jagielloński; Robert Zagozdzon – CEO, Blue Boson SE; Robert Zasina – Prezes Zarządu, TAURON Dystrybucja S.A., Prezes Zarządu, PTPiREE. W ramach dyskusji poproszono zaproszonych prelegentów o ich ocenę, jeżeli chodzi o kwestię relacji inwestycji „tradycyjnych” i innowacyjności w energetyce – czy jeszcze możemy mówić o takim podziale, czy raczej innowacyjność jest już warunkiem przetrwania i rozwoju przedsiębiorstw energetycznych. Pozwoliło to nakreślić korzyści płynące z innowacyjności. Równocześnie zwrócono uwagę na wyzwania związane z innowacyjnością – szczególnie, jeżeli chodzi o zasoby ludzkie, dostęp do technologii i kapitału. Rozważania uzupełniono o nakreślenie polityki Rządu względem projektów innowacyjnych i rozwojowych, co pozwoliło na precyzyjne określenie miejsca innowacyjności w polskiej energetyce. Na koniec przedyskutowano temat programu Start-up jako źródła innowacji i tego, jak polskie przedsiębiorstwa wykorzystały potencjał i know-how rynku.

III panel został zatytułowany „Potencjał polskich wytwórców na potrzeby segmentu OZE” – w roli moderatora ponownie wystąpił Jan Biernacki z PwC Polska, zaś do dyskusji zostali zaproszeni: Ph.D. Eng. Rafał Kajka – Dyrektor Departamentu Pojazdów Elektrycznych, WB ELECTRONICS S.A.; Sylwia Koch-Kopyszko – Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego; Ewa Malicka – Prezes Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych; Andrzej Popławski – e-mobility & e-car sparing, innogy Polska S.A.; Arnold Rabiega – Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej; Witold Retke – Doradca w Departamencie Energii, NFOŚiGW; Adam Stępień – Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw; Bogdan Szymański – Prezes, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV; Maciej Tomaszewski – Dyrektor ds. Rozwoju, Ekoenergetyka-Polska Sp. z o.o.; Dawid Zieliński – Prezes Zarządu, Columbus Energy. Debata podzielona została na trzy części. W pierwszej zastanawiano się nad potencjałem polskich wytwórców komponentów instalacji OZE oraz możliwościami zostania liderem segmentu energetyki rozproszonej i prosumenckiej przez polskich producentów. W drugiej części analizowano kierunki rozwoju fotowoltaiki i e-mobility. Na koniec podniesiono temat samorządów, jako pożądanego, ale trudnego partnera biznesowego. W podsumowaniu zwrócono się do prelegentów z pytaniem, czy Polska może zostać liderem wśród producentów komponentów energetyki wiatrowej.

W drugim dniu Kongresu odbyła się wycieczka techniczna do Elektrociepłowni Żerań – drugiego co do wielkości źródła ciepła dla Warszawy, zarządzanego przez PGNIG TERMIKA SA. EC Żerań jest jednym z pięciu zakładów energetycznych w aglomeracji Warszawskiej należących do PGNIG TERMIKA SA.

XX edycja Ogólnopolskiego Kongresu POWERPOL była wspierana przez liczne grono firm partnerskich oraz partnerów medialnych, które angażowały się w przygotowania wspomnianego przedsięwzięcia. Europejskie Centrum Biznesu główny organizator Kongresu pragnie szczególnie podziękować Partnerowi Strategicznemu firmie TAURON Polska Energia S.A., Partnerowi Głównemu: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Partnerowi Merytorycznemu firmie PwC Polska, Partnerowi Technologicznemu firmie PGNiG Termika S.A., Partnerom: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony Środowiska S.A., Belse Sp. z o.o., ENEA S.A., Grupa Energa, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.; Grupa GPEC, PERN S.A., PGNiG S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A., TergoPower, Towarowa Giełda Energii S.A., podziękowania należą się także Sponsorowi: Innsoft Sp. z o.o. a także firmie Blue Boson i Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu za współpracę w ramach Kongresu.

Europejskie Centrum Biznesu dziękuje również Patronom Medialnym: Portalowi BiznesAlert.pl; Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE.PL; Portalowi elektroinzynieria.pl; Magazynowi Energetyka Cieplna i Zawodowa; Portalowi energetykacieplna.pl; Magazynowi Energetyka Wodna; Portalowi Energetykon.pl; Magazynowi ESCO w Polsce; Portalowi Euractiv; Portalowi inzynieria.com; Magazynowi Law Business Quality; Magazynowi Biomasa; Magazynowi Nowa Energia; Magazynowi Nowoczesne Technologie w Przemyśle; Portalowi Nuclear.pl; Portalowi OZEON, Magazynowi Polish Market; Magazynowi Rynek Inwestycji; Czasopismu Smart Grids Polska; Portalowi środowisko.pl; Magazynowi Świat Elit; Portalowi Trendy w Energetyce; Portalowi Teraz-Srodowisko.pl; Wiadomościom Naftowym i Gazowniczym; Portalowi Wysokienapiecie.pl.

Prelegenci

Adam Gawęda – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych

Zbigniew Gryglas – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych

Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu

Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW

Maciej Bando – b. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Daniel Betke – Wiceprezes Zarządu, BSiPE „ENERGOPROJEKT POZNAŃ” S.A.

Jan Biernacki – Senior Manager, PwC Polska

Vasco Amaral Cunha – Oficer kredytowy, sektor publiczny, Polska i kraje bałtyckie, Europejski Bank Inwestycyjny;

Jacek Czerwonka – Prezes Zarzadu, Ramboll Polska Sp. z o.o.

Wojciech Dąbrowski – Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A.

dr hab. Wojciech Drożdż prof. US – Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki, ENEA Operator Sp. z o.o.

Łukasz Dul – Wicedyrektor w Zespole Doradztwa dla Sektora Energetycznego, PwC

Mariusz Gajda – Wiceprezes Zarządu, ENERGA OZE S.A.

Janusz Gajowiecki – Prezes Zarządu, PSEW

Jarosław Głowacki – Prezes Zarządu, PGNiG Termika S.A.

Piotr Górnik – Prezes Zarządu, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.

dr Paweł Grzejszczak – Partnera w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Przemysław Janiszewski – Wiceprezes Zarządu, Polimex-Mostostal S.A.

Michał Kaczerowski – Prezes Zarządu, Ambiens Sp. z o.o.

Ph.D. Eng. Rafał Kajka – Dyrektor Departamentu Pojazdów Elektrycznych, WB ELECTRONICS S.A.

Sylwia Koch-Kopyszko – Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego

prof. Waldemar Kamrat – Politechnika Gdańska

Ewa Malicka – Prezes Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

Przemysław Mandelt, Wiceprezes Zarządu, Tauron Ekoenergia

Mateusz Marzec – Prezes Zarządu, Reliability Solutions Sp. z o. o.

Roman Masek – Dyrektor Techniczny, Belse Sp. z o.o.

Henryk Młodawski – Członek Zarządu, Exalo Drilling

Paweł Niedzielski – Dyrektor ds. Sprzedaży, Sektor Energetyczny, Nokia Solutions and Network Sp. z o.o.

Andrzej J. Piotrowski – Prezes Zarządu, PGE Systemy S.A.

Andrzej Popławski – e-mobility & e-car sparing, innogy Polska S.A.

Arnold Rabiega – Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej

Mateusz Radecki – Dyrektor Pionu Handlowego, PERN S.A.

Witold Retke – Doradca, Departament Energetyczny, NFOŚiGW

Marcin Roszkowski – Prezes Zarządu, Instytut Jagielloński

Mariusz Samordak – Dyrektor Sektora Energetycznego i Technologii, Bank Gospodarstwa Krajowego

Andrzej Sikora – Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych

Adam Stępień – Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw

Tomasz Stępień – Prezes Zarządu, GAZ-SYSTEM S.A.

Maciej Stryjecki – Prezes Zarządu, FNEZ

Bogdan Szymański – Prezes, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV

Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

Marcin Śmiech – Country Manager, TergoPower

Maciej Tomaszewski – Dyrektor ds. Rozwoju, Ekoenergetyka-Polska Sp. z o.o.

Marek Wadowski – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, TAURON Polska Energia S.A.

Tomasz Wilczak – Wiceprezes Zarządu, PGNiG Termika

dr inż. Andrzej Wiszniewski – Prezes Zarządu, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Grzegorz Wysocki – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, PGE Baltica

Robert Zagożdżon – CEO, Blue Boson SE

Robert Zasina – Prezes Zarządu, TAURON Dystrybucja S.A., Prezes Zarządu, PTPiREE

Krzysztof Zamasz – Dyrektor ds. Energii, Doradca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju, Veolia Energia Polska

Piotr Zawistowski – Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.

dr inż. Krzysztof Zborowski – Wiceprezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A.

Dawid Zieliński – Prezes Zarządu, Columbus Energy

 

Galeria

Partnerzy