XXII Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL

Relacja

W dniach 24-25 stycznia br. w Warszawie, w Hotelu Sofitel Victoria odbyła się XXII edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, poświęcona perspektywom rozwoju polskiej energetyki w odniesieniu do najbliższych lat, którego głównym organizatorem jest Europejskie Centrum Biznesu.

Kongres objęty został Patronatem Honorowym przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych, Jacka Sasina, Minister Klimatu i Środowiska, Annę Moskwę, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Rafała Gawina, Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Rozwoju, Krzysztofa Tchórzewskiego, Agencję Rynku Energii, Górniczą Izbę Przemysłowo Handlową, Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, Krajowy Instytut Energii Rozproszonej, Krajową Izbę Biopaliw, Narodową Agencję Poszanowania Energii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polski Klub Kogeneracji, Polską Izbę Rozwoju Elektromobilności, Polski Komitet Energii Elektrycznej,Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, Polskie Stowarzyszenie Energii Słonecznej, Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej, Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej.

Podczas Kongresu odbyło się sześć paneli dyskusyjnych podejmujących tematykę transformacji energetycznej, Zielonej energii w strategiach liderów polskiego rynku, polskiego rynku energii gazu i paliw, sytuacji na rynku ciepła i kogeneracji, innowacji rozwoju i inwestycji w horyzoncie do 2050 roku oraz potencjału polskich wytwórców na potrzeby segmentu OZE.

Debata inauguracyjna rozpoczynająca Kongres zatytułowana była  Trasformacja energetyczna 2022”. Panel poprowadzony został przez Filipa Kowalskiego – General Manager for Energy & Natural Resources, SAP Middle Eastern Europe, SAP, zaś w dyskusji wzięli udział: Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej; Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska; Bartłomiej Orzeł – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Czystego Powietrza, KPRM; Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW; Krzysztof Tchórzewski – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, Przewodniczący Rady Doradców Politycznych Prezesa Rady Ministrów; Patryk Demski – Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, TAURON Polska Energia S.A.; Dorota Dębińska-Pokorska – Lider zespołu ds. Energetyki, PwC Polska.

Obrady rozpoczęły się od omówienia przez zaproszonych gości planu odbudowy dla Europy z perspektywy polskiej racji stanu i trendów globalnych w energetyce. Uwzględniono również konieczne koszty transformacji energetycznej. Następnie zastanawiano się nad kwestią odejścia Polski od węgla do 2049 roku, pod kątem planu dla kopalni i elektrowni węglowych. Stanowiło to wstęp do szerszej dyskusji nad kwestią neutralności klimatycznej i priorytetowych kierunków działań Rządu. Uczestnicy dyskutowali także nad zmianami w obszarze rozwoju energetyki prosumenckiej ze szczególnym uwzględnieniem programów NFOŚiGW a także OZE w projektach inwestycyjnych firm energetycznych.

I Panel pt. „Zielona energia w strategiach liderów polskiego rynku” rozpoczął się od moderowany był przez Wojciecha Jakóbika – Redaktora Naczelnego, BiznesAlert.pl, do dyskusji zaś zasiedli: Jarosław Dybowski – Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki, PKN ORLEN S.A.; Piotr Ferszka – Wiceprezes Zarządu, SAP Polska; Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Zbigniew Gryglas – b. Wiceminister Aktywów Państwowych; Wojciech Hann – Prezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska S.A.; Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu, Westinghouse Polska; Artur Michałowski – Wiceprezes Zarządu ds. Handlu oraz p.o. Prezesa Zarządu, TAURON Polska Energia S.A.; Janusz Moroz – Wiceprezes Zarządu, E.ON Polska S.A.; Arkadiusz Musielewicz – Partner, Ecological Projects Poland Sp. z o.o./ZPAS S.A.; Krzysztof Zamasz – Dyrektor Handlowy, członek Zarządu Grupy Veolia w Polsce, Prezes Zarządu Veolia Energy Contracting Poland. Debata rozpoczęła się od prezentacji wprowadzającej pt. „Struktura strategii klimatycznej według SAP: 5 filarów działań, którą przedstawił Filip Kowalski – General Manager for Energy & Natural Resources, SAP Middle Eastern Europe, SAP). Następnie uczestnicy dyskusji podjęli temat paliw alternatywnych, w szczególności jeżeli chodzi o wykorzystanie w aktualnym stanie prawnym wodoru i gazu. Zwrócono również uwagę na skalę projektów OZE planowanych w 2022 roku zwłaszcza, jeżeli chodzi o segment off-shore, mogący być przyszłością polskiego rynku OZE. W ramach debaty zastanawiano się także nad nowym rozdaniem w obszarze polskiej energetyki jądrowej.

II panel zatytułowany “Polski rynek energii gazu i paliw” moderowany był przez Marka Kulesę – Dyrektora Biura Towarzystwa Obrotu Energią. W debacie wzięli udział: Jan Frania – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, PGE Dystrybucja S.A.; Maciej Górski – Country Head, Photon Energy; Adam Stępień – Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopalilw; Maciej Stryjecki – Dyrektor, POLENERGIA S.A.; Grzegorz Strzelczyk – Prezes Zarządu, LOTOS Petrobaltic S.A.; Artur Wasil – Prezes Zarządu, Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.; Robert Zasina – Prezes Zarządu, TAURON Dystrybucja S.A.

W pierwszej części dyskusji podjęto temat perspektyw rozwoju, jeżeli chodzi o wydobycie oraz wyzwań dla dystrybucji, ze szczególnym uwzględnieniem propozycji rozwiązań systemowych i legislacyjnych. Następnie odniesiono się do problematyki kierunków importu gazu i paliw do Polski. W dalszej części panelu zastanawiano się, które projekty inwestycyjne w 2022 roku okażą się kluczowe dla polskiego rynku paliw i gazu. W ramach części poświęconej paliwom starano się odpowiedzieć na pytanie, czy warto inwestować w infrastrukturę paliwową w kontekście zakazu rejestracji pojazdów spalinowych w 2035 roku. Równie istotną kwestią, omówioną przez prelegentów była rozbudowa infrastruktury dystrybucyjnej i przesyłowej, a także infrastruktury magazynowej, zwracając szczególną uwagę na jej wpływ na rozwój rynku gazu oraz paliw. Podczas panelu odniesiono się także do perspektyw rozwoju rynku zielonego wodoru w Polsce oraz gazu w portfolio firm energetycznych.

W panelu III pt. “Rynek ciepła i kogeneracji” odpowiedzialnym za moderację był Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl, zaś do debaty zasiedli: Adam Gawęda – Poseł na Sejm RP; Robert Kasprzak – Wiceprezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska S.A.; Monika Gawlik – Dyrektor, Południowo-Zachodni OT we Wrocławiu, Urząd Regulacji Energetyki; Przemysław Kołodziejak – Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A.; Arkadiusz Kosiel – Członek Zarządu, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.; Gabriela Lenartowicz – Poseł na Sejm RP, Sejmowa Komisja ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych; Marcin Lewandowski – Prezes Zarządu GPEC , Grupa GPEC; Robert Mania – Prezes Zarządu, Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie; Małgorzata Mika-Bryska – Dyrektor ds. Regulacji i Relacji Publicznych, Veolia Energia Polska; Grzegorz Walczukiewicz – Dyrektor, Port Czystej Energii Sp. z o.o.; dr inż. Krzysztof Zborowski – Wiceprezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A.

Dyskusja na początku skoncentrowała się na omówieniu kształtu kogeneracji w założeniach  Europejskiego Zielonego Ładu: RED II oraz roli gazu w ciepłownictwie systemowym i indywidualnym. Pozwoliło to na zastanowienie się, jak racjonalnie przemodelować rynek ciepła. Następnie nakreślono skalę rozwoju systemów prosumenckich i jego wpływu na ciepłownictwo, zwrócono także uwagę na strategie walki ze smogiem w polskich miastach i ich wpływ na rynek ciepła systemowego. Na koniec starano się określić, jaki koszty poniosą małe jednostki ciepłownicze zarządzane przez samorządy w związku z koniecznością odejścia od węgla.

Panel IV pt. “Horyzont 2050: Rozwój, inwestycje, innowacje”, moderowała Filip Opoka – Partner, NGL Wiater sp.k. W roli prelegentów wystąpili: Edyta Demby-Siwek – Prezes Urzędu Patentowego RP; Tomasz Jakubowski – Dyrektor ds. Operacyjnych, Centralna Jednostka Inwestycyjna PSE; Antoni Józwowicz – Prezes Zarządu, ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, Belse Sp. z o.o.; Jacek Misiejuk – Prezes Zarządu, Enel X Polska Sp. z o.o.; Paweł Pisarczyk – Prezes Zarządu, Atende Software; Arkadiusz Sekściński – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, PGNiG S.A.; Konrad Sitnik – Co-founder & Partner at EEC Ventures; Marek Wesoły – Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki; dr Przemysław Zaleski – Członek Zarządu, Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o.

W debaty zaproszeni prelegenci starali się odpowiedzieć na pytanie, czy wodór będzie paliwem przyszłości a także jak będzie wyglądać energia jądrowa w polityce energetycznej Państwa. Odniesiono się także nad skutkami odejścia od węgla jeżeli chodzi o przemysł. Wnioski pozwoliły odnieść się do postanowień fit for 55 i długofalowych skutków, jakie ono niesie dla przemysłu. Podczas debaty przedyskutowano również podstawowe trendy rozwojowe inwestycji, nowe sposoby finansowania projektów i największe bariery inwestycyjne, z jakimi musza zmierzyć się inwestorzy w 2022 roku. W tym kontekście omówiono program Start-up jako źródło innowacji – w szczególności skoncentrowano się na pytaniu jak polskie przedsiębiorstwa wykorzystały potencjał i know-how rynku. Równie ważnym zagadnieniem, jaki pojawił się podczas dyskusji była dynamika rozwoju rynku elektromobilności. Z jednej strony analizowano zmiany w proporcjach liczb aut elektrycznych w ogólnej liczbie aut w Polsce, z drugiej zastanawiano się nad wpływem aktualnych regulacji na rozwój infrastruktury ładowania.

Piąty panel został zatytułowany “Potencjał polskich wytwórców na potrzeby segmentu OZE” – w roli moderatora wystąpił Mariusz Marszałkowski – Dziennikarz, BiznesAlert.pl. zaś do dyskusji zostali zaproszeni: Artur Ambrożewicz – CEO, Vulcan Training & Consultancy; Łukasz Beresiński – Dyrektor Biura Sektora Paliwowego i Infrastruktury, Bank Gospodarstwa Krajowego; Antoni Bielewicz – Dyrektor, ECF Poland; Jan Biernacki – Dyrektor, PwC Polska; Włodzimierz Ehrenhalt – Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej; Marcin Laskowski – Prezes Zarządu, PGB Inwestycje Sp. z o.o.; Arnold Rabiega – Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej; Bogdan Szymański – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV; Piotr Świecki – Dyrektor ds. Energetyki, Budimex S.A.; dr inż. Andrzej Wiszniewski – Prezes Zarządu, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. W ramach otwarcia dyskusji zastanawiano się nad wielkością potencjału polskich wytwórcy komponentów instalacji OZE. Następnie zastanawiano się, czy możemy zostać liderem w segmencie energetyki rozproszonej i prosumenckiej. W dalszej części panelu omówiono kierunki rozwoju fotowoltaiki: czy będzie to sieć małych przydomowych instalacji, czy raczej będziemy budować duże farmy fotowoltaiczne. Na koniec podniesiono kwestie rozwoju e-mobility ze szczególnym zaakcentowaniem sytuacji w obszarze technologii magazynowania energii, stacji ładowania i samych konstrukcji pojazdów elektrycznych. Dużo uwagi poświęcono także kwestiom przygotowania i edukacji personelu na poterzeby zarówno off-shore jak i energetyki jądrowej.

XXII edycja Ogólnopolskiego Kongresu POWERPOL była wspierana przez liczne grono firm partnerskich oraz partnerów medialnych, które angażowały się w przygotowania wspomnianego przedsięwzięcia. Europejskie Centrum Biznesu główny organizator Kongresu pragnie szczególnie podziękować Partnerowi Energetycznemu firmie TAURON Polska Energia S.A., Partnerowi Głównemu: ENEA S.A., Partnerom Merytorycznym: PGE Dystrybucja SA,  SAP Polska oraz PwC Polska, Partnerom: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony Środowiska S.A., Belse Sp z o.o., ENERGA Grupa ORLEN, E.ON Polska S.A., Ecological Projects Poland Sp. z o.o., Fortum Power &Heat Polska Sp z o.o., Gaz-System S.A., Grupa GPEC, Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., VEOLIA Energia Polska S.A., Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A.

Europejskie Centrum Biznesu dziękuje również Patronom Medialnym: Portalowi BiznesAlert.pl; Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE.PL; Portalowi CEO.com.pl, Portalowi ECiepło.pl, Portalowi eGospodarka.pl, Magazynowi Energetyka Cieplna i Zawodowa; Portalowi energetykacieplna.pl; Magazynowi Energetyka Wodna; Portalowi Energetykon.pl; Portalowi Euractiv.pl; Portalowi elektroinzynieria.pl; Czasopismu Kapitał Polski, Portalowi Kierunekenergetyka.pl, Magazynowi Law Business Quality; Agencji Informacyjnej ISB News, Magazynowi Nowa Energia; Portalowi Nuclear.pl; Magazynowi OZEON, Portalowi Smart-Grids.pl; Portalowi środowisko.pl; Portalowi Teraz-Srodowisko.pl; Wiadomościom Naftowym i Gazowniczym; Portalowi Wysokienapiecie.pl.

Prelegenci

Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Bartłomiej Orzeł – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Czystego Powietrza, KPRM

Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW

Krzysztof Tchórzewski – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, Przewodniczący Rady Doradców Politycznych Prezesa Rady Ministrów

Patryk Demski – Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, TAURON Polska Energia S.A.

Dorota Dębińska-Pokorska – Lider zespołu ds. Energetyki, PwC Polska.

Filip Kowalski – General Manager for Energy & Natural Resources, SAP Middle Eastern Europe, SAP

Jarosław Dybowski – Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki, PKN ORLEN S.A.

Piotr Ferszka – Wiceprezes Zarządu, SAP Polska

Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Zbigniew Gryglas – b. Wiceminister Aktywów Państwowych

Wojciech Hann – Prezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska S.A.

Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu, Westinghouse Polska

Artur Michałowski – Wiceprezes Zarządu ds. Handlu oraz p.o. Prezesa Zarządu, TAURON Polska Energia S.A.

Janusz Moroz – Wiceprezes Zarządu, E.ON Polska S.A.

Arkadiusz Musielewicz – Partner, Ecological Projects Poland Sp. z o.o./ZPAS S.A.

Krzysztof Zamasz – Dyrektor Handlowy, członek Zarządu Grupy Veolia w Polsce, Prezes Zarządu Veolia Energy Contracting Poland.

Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl.

Jan Frania – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, PGE Dystrybucja S.A.

Maciej Górski – Country Head, Photon Energy

Adam Stępień – Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopalilw

Maciej Stryjecki – Dyrektor, POLENERGIA S.A.

Grzegorz Strzelczyk – Prezes Zarządu, LOTOS Petrobaltic S.A.

Artur Wasil – Prezes Zarządu, Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.

Robert Zasina – Prezes Zarządu, TAURON Dystrybucja S.A.

Marek Kulesa – Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią

Adam Gawęda – Poseł na Sejm RP

Robert Kasprzak – Wiceprezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska S.A.

Monika Gawlik – Dyrektor, Południowo-Zachodni OT we Wrocławiu, Urząd Regulacji Energetyki

Przemysław Kołodziejak – Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A.

Arkadiusz Kosiel – Członek Zarządu, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.

Gabriela Lenartowicz – Poseł na Sejm RP, Sejmowa Komisja ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych

Marcin Lewandowski – Prezes Zarządu GPEC , Grupa GPEC

Robert Mania – Prezes Zarządu, Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie

Małgorzata Mika-Bryska – Dyrektor ds. Regulacji i Relacji Publicznych, Veolia Energia Polska

Grzegorz Walczukiewicz – Dyrektor, Port Czystej Energii Sp. z o.o.

dr inż. Krzysztof Zborowski – Wiceprezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A.

Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl.

Edyta Demby-Siwek – Prezes Urzędu Patentowego RP

Tomasz Jakubowski – Dyrektor ds. Operacyjnych, Centralna Jednostka Inwestycyjna PSE

Antoni Józwowicz – Prezes Zarządu, ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

Roman Masek – Dyrektor Techniczny, Belse Sp. z o.o.

Jacek Misiejuk – Prezes Zarządu, Enel X Polska Sp. z o.o.

Paweł Pisarczyk – Prezes Zarządu, Atende Software

Arkadiusz Sekściński – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, PGNiG S.A.

Konrad Sitnik – Co-founder & Partner at EEC Ventures

Marek Wesoły – Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki

dr Przemysław Zaleski – Członek Zarządu, Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o.

Filip Opoka – Partner, NGL Wiater sp.k.

Artur Ambrożewicz – CEO, Vulcan Training & Consultancy

Łukasz Beresiński – Dyrektor Biura Sektora Paliwowego i Infrastruktury, Bank Gospodarstwa Krajowego

Antoni Bielewicz – Dyrektor, ECF Poland; Jan Biernacki – Dyrektor, PwC Polska

Włodzimierz Ehrenhalt – Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej

Marcin Laskowski – Prezes Zarządu, PGB Inwestycje Sp. z o.o.

Arnold Rabiega – Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej

Bogdan Szymański – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV

Piotr Świecki – Dyrektor ds. Energetyki, Budimex S.A.

dr inż. Andrzej Wiszniewski – Prezes Zarządu, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Mariusz Marszałkowski – Dziennikarz, BiznesAlert.pl

Galeria

Partnerzy