Rada programowa

>

r. pr. dr hab. Filip Elżanowski

r. pr. dr hab. Filip Elżanowski

r. pr. dr hab. Filip Elżanowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej Kyosan Europe Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu Toshi Capital Management Sp. z o.o.
Prezes Zarządu

ŻYCIORYS

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Prawników Prawa Energetycznego, Przewodniczący Rady Naukowej Europejskiego Instytutu Wodorowego, adiunkt, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Kyosan Europe Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu Toshi Capital Management Sp. z o.o.

Adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UW, absolwent Centrum Europejskiego UW oraz Centrum Prawa Amerykańskiego UW.
Pełnomocnik Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, arbiter w sądzie arbitrażowym Towarowej Giełdy Energii S.A.
Członek prezydium komisji prawnej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji działającej przy Ministrze Gospodarki pod przewodnictwem prof. J. Buzka (Rada zajmuje się opiniowaniem projektów aktów prawnych związanych z szeroko rozumianą polityką energetyczno-klimatyczną), były ekspert Centrum Informacji o Rynku Energii, autor opinii prawnych i ekspertyz m.in. z zakresu prawa energetycznego oraz wykładni i stosowani prawa w sektorze energetycznym (m.in. PGNiG S.A., PKN Orlen S.A., Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o., Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Ministerstwa Gospodarki – we współpracy w Instytutem CASE). Ekspert Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu w zakresie procesu legislacyjnego (udział w komisjach sejmowych i senackich, konsultowanie projektów aktów prawnych), członek International Federation of Industrial Energy Consumers.
Współautor rozdziału „Prawo energetyczne” w podręczniku akademickim „Prawo administracyjne” (pod red. M. Wierzbowskiego), autor monografii „Polityka energetyczna – prawne instrumenty realizacji” wydanej pod patronatem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i Ministra Skarbu Państwa (Lexis Nexis 2008). Współautor monografii: „Prawne aspekty procesu inwestycyjnego” (Wolters Kluwer 2009), „Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym” (Wolters Kluwer 2010), „Komentarz do ustawy o ochronie zabytków” (Wolters Kluwer 2010) oraz „Prawo energetyczne. Komentarz” (Wolters Kluwer 2010). Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu publicznego prawa gospodarczego (m.in. w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki, Przeglądzie Prawa Gospodarczego), autor kilkudziesięciu publikacji prasowych (m.in. na łamach Rzeczypospolitej, Dziennika-Gazety Prawnej), prelegent wielu konferencji naukowych i szkoleń. Specjalizuje się w prawie i postępowaniu administracyjnym, w szczególności w procedurze wydawania decyzji administracyjnych, prawie zamówień publicznych, procesach inwestycyjnych, prawie energetycznym.